VTI National Transport Research Database

Bus Rapid Transit och Transit Oriented Development Vilka krav ställer attraktiv busstrafik? (BRT and TOD What requirements do BRT make on urban planning?)

  • Kottenhoff, Karl
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-09-01 -- 2012-12-31 ; 2938000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901233
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: BRT betyder Bus Rapid Transit och anspelar på LRT som betyder Light Rail Transit (spårväg). Tanken är att få effektiv och attraktiv kollektivtrafik med buss men med många av spårtrafikens, helst tunnelbanans, egenskaper. Projektet syftar till att ge visioner och exempel på hur man kan planera bebyggelse för busstrafik av BRT-typ samt att analysera och jämföra effekterna av detta med att planera för vanlig buss- eller vanlig spårtrafik. Mätbara eller beskrivbara storheter är bebyggelsetäthet, bebyggelsetyp, stadens form, regionens och vägnätets struktur med mera. Vi kan även bedöma hur tillgängligheten/ resstandarden med kollektivtrafik förbättras. Ett mål är att ge underlag för en omvandling av nordiska städer i storlek från ca 75.000 invånare till att bli huvudsakligen kollektivtrafikförsörjda. För attraktivitetens skull behövs mycket hög turtäthet och korta restider. Hur utformas stråk? Vilken täthet behövs och hur ansluts bebyggelse och bussbanor? Resultat och förväntade effekter: Projektet förväntas påverka planeringsprocessen i Sverige så att samordningen mellan bebyggelse- och kollektivtrafikplanering ökar. Projektet ska visa vilka kvantitativa och kvalitativa krav som måste ställas på interaktionen mellan bebyggelse och busstrafik. Vi kan t.ex. tala om stadsutvecklingsprojekt i stället för kollektivtrafikprojekt. Resultaten från projektet kommer till stora delar att vara användbara även för planering av vanlig busstrafik och även för planering av lokal spårtrafik. Uppläggning och genomförande: Det finns samband mellan inkomst och var och hur man bosätter sig. Det finns också samband mellan inkomst, andra demografiska data och hur man väljer att resa; med vilket färdmedel. Dessutom finns det samband mellan typ av bebyggelse, speciellt tätheten, och vilka kollektiva färdmedel det finns tillräckligt underlag för. Dessa tre samband skall studeras av projektet.Abstract: Goals/targets: This project aims at showing what demands have to be put on urban planning, urban form, regional planning, density and bus corridors to enable an introduction of attractive bus services like trunk routes or BRT (and sometimes rail solutions). Result and effects: The project is expected to affect the city planning process so that coordination between housing/ city planning and traffic planning/ public transport increases. The project will show what qualitative and quantitative demands that have to be introduced for the interaction between the built environment and bus route planning. Planning and implementing: The project will be using different methods, including the use of GIS and route network analysis, examine the relationship between bus services and the built environment, settlements and demography, and between demography and public transport travelling. Moreover, where in Sweden would BRT be appropriate, at least after concentration of settlements?
Item type:

Powered by Koha