VTI National Transport Research Database

Är förankringskapaciteten tillräcklig i broar med rostande armering?: fältförsök (Is there enough anchorage capacity in corroded bridges?)

  • Lundgren, Karin
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2011-04-01 -- 2014-03-31 ; 4499000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/61726
Subject(s): Abstract: Denna ansökan gäller en fortsättning på ett pågående projekt ”Verkningssätt och bärförmåga för broar med korroderad armering” som finansieras av Vägverket och Banverket, inom vilket doktoranden Kamyab Zandi Hanjari planeras slutföra sin doktorsexamen i december 2010. Ansökan är för ett treårigt projekt och avser finansiera en ny doktorand inklusive handledning. Projekttiden planeras sträcka sig från april 2011 till mars 2014. Pågående forskning av de ansökande handlar om kraftiga korrosionsangrepp på både längs- och tvärarmering som leder till avspjälkning av täckskiktet. Kvarvarande förankringskapacitet utvärderas med hjälp av experiment och finita elementanalyser. Dessutom har modeller som beskriver effekten av korrosionsangrepp på konstruktioners beteende och bärförmåga utvecklats. Dock är all tillgänglig kunskap inom området framtagen från provkroppar med accelererad korrosion i laboratorieklimat. Detta är en av de främsta osäkerheterna i de metoder och modeller för att beräkna kvarvarande bärförmåga som finns tillgängliga idag. I detta projekt kommer provkroppar från Stallbackabron som är naturligt korroderade att prövas för att ge data som kan jämföras med försök med accelererad korrosion. Följande etapper är planerade inom projektet: (1) Provning av en första omgång balkar med förankringsbrott, med provkroppar tagna ur Stallbackabron där naturlig korrosion har skett. (2) Utvärdering av första provningsomgången, och eventuellt förändringar i provuppställning/provkroppar för en andra provomgång. (3) Nya provkroppar tas från Stallbackabron i samband med nästa reparationsetapp som är planerad till sommaren 2011. Dessa provkroppar provas för förankringsbrott i en andra omgång. (4) Försöksresultaten utvärderas och jämförs med försök i litteraturen med accelererad korrosion. (5) Numeriska analyser av experimenten för att ytterligare kunna jämföra med tidigare kunskap om accelererad korrosion. (6 och 7) Praktiska tillämpningar: Är tidigare framtagna modeller för beräkning av förankringslängd respektive spänning i tvärarmeringen tillämpbara för naturlig korrosion? Eventuellt krävs vidareutveckling och/eller omkalibrering av modeller. Resultaten från projektet kommer att ge en ökad kunskap om och förståelse för hur naturlig korrosion påverkar bärförmågan. Detta kan framförallt användas vid utvärdering av befintliga broar, men även i livslängdsdimensionering.Abstract: This is an application for a continuation of the ongoing project “Structural behaviour and loadcarrying capacity of bridges with corroded reinforcement” financed by Vägverket and Banverket. This application is for a three-year project for financing a new Ph. D. student, including supervision. The project is planned to be carried out from April 2011 to March 2014. Ongoing research by the applicants treats severe corrosion of longitudinal and transverse reinforcement, leading to cover spalling. Remaining anchorage capacity is evaluated with experiments and finite element analysis. Moreover, models describing the effect of severe corrosion on the structural behaviour and load-carrying capacity of structures were developed. However, all the knowledge available today on the topic is extracted from test specimens subjected to accelerated corrosion under laboratory conditions. This is one of the main uncertainties in all methods and models available today to calculate the remaining load-carrying capacity of the corroded bridges. In this project, tests will be carried out on naturally corroded edge beams from Stallbackabron to produce benchmark data for comparison with results from accelerated induced corrosion. The results from the project will provide better understanding of the structural effects of naturally corroded reinforcement, and can most of all be used for assessment of the residual load-carrying capacity of severely corroded concrete bridges, but also for life time design.
Item type:

Powered by Koha