VTI National Transport Research Database

Utveckling av underhållssåtgärder - säkerhetsreläer (Development of maintenance methodology for electro mechanical railway safety equipment)

  • Sjögren, Lena
  • Swerea KIMAB AB, Svenskt företag eller organisation, 556593-0509
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-01-01 -- 2012-12-31 ; 600000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/60947
Subject(s): Online resources: Abstract: Föreliggande projekt utgör fortsättning på projektet ”Miljötålighet hos och miljöpåverkan på elektronik och elektromekanik för säkerhetsutrustning i järnvägsmiljö – förstudie”, projektnummer HK 06-1340/AL50, som behandlade miljöpåverkan på och livslängd för säkerhetsreläer. I det tidigare projektet konstaterades att tillförlitligheten hos icke kapslade reläer påverkas av yttre miljöförhållanden, förekomst av partiklar, ämnen avgivna från organiskt material inuti reläet, mekaniskt slitage, elektrisk erosion och ”åldring” av ingående material. Utförd miljöklassificering visade att miljöns korrosivitet numera måste förväntas vara relativt låg. Vid undersökning av begagnade säkerhetsreläer framkom stora skillnader i synlig filmbildning på kontaktytorna och i uppmätta kontaktresistanser, men inget tydligt samband mellan kontaktegenskaper, övriga materialegenskaper och reläets ålder. Det föreslagna projektet syftar till att, med bibehållen eller förbättrad tillförlitlighet, öka den operativa livslängden hos säkerhetsreläer samt att förbättra kontrollen av reläer i drift. Detta skall göras genom utveckling av en metod för putsning av reläer, metoder för kontroll av resultatet av rengöringsoperationen samt genom utveckling av nu tillämpad reläprovning och av godkännandekriterier. Projektaktiviteter omfattar inventering av befintligt kunnande om rengöring av kontaktytor i reläer och praktisk utprovning av lämplig metod. Mätning av kontaktegenskaper och ytanalyser kommer att användas för kontroll av effekten av utförd putsning. En praktisk mätmetod, för användning vid Banverkets kontroller, kommer att utvecklas. En översyn av nuvarande reläprovning och av godkännandekriterier kommer att göras. Framtagna metoder och kriterier kommer att dokumenteras.Abstract: This project application is based on results from the project ” Environmental resistance of and effects of environmental impact on electronic and electro mechanical railway safety equipment – pre-study”, project no HK 06-1340/AL50, dealing with environmental influence on and technical life of safety relays. In the project conducted earlier, it was noted that relays, that are not fully enclosed, are affected by the external environment, by presence of particles, by substances evaporated from organic matter inside the relay, by mechanical wear and electrical erosion and by “ageing” of materials composing the relay. It was found that fairly low corrosivity conditions are nowadays to be expected in rooms and cabinets holding safety relays. Used relays showed large variations in the extent of film formation on contact surfaces and in contact resistances measured. No clear correlation was however found between contact properties, other material properties and the age of the relay. The project suggested aims at increasing the useful life of safety relays (primarily of old types), whilst maintaining or improving contact reliability, and at improving the methodology for keeping properties of relays in operation under control. The project aims are to be reached by the development of a method for cleaning contact surfaces of safety relays, by further development of presently used relay test methods and of criteria for approval. Project activities include an inventory of available knowledge concerning cleaning of relay contacts and the development of a suitable cleaning method. Cleaning effects will be evaluated using measurements of contact properties and by surface analyses. Practical methods will be developed for controlling contact properties - to be used in connection with Banverket relay testing, and criteria for approval will be developed. Methods and criteria will be documented.
Item type:

Powered by Koha