VTI National Transport Research Database

Hållbara intermodala försörjningssystem för biobränsle och bulkflöden (Sustainable Intermodal Supply Systems for biofuel and bulk freight)

  • Flodén, Jonas
  • Göteborgs universitet, Universitet eller högskola, 202100-3153
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-08-01 -- 2014-10-30 ; 2079000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/14999
Subject(s): Abstract: Användningen av nya biobaserade material har i den tilltagande energi- och miljödebatten framförts som ett fördelaktigt sätt att förbättra hållbarheten i energisektorn genom att de ersätter fossilbaserade, energikrävande och på annat sätt miljöbelastande material och produkter (Klimatberedningen, 2007). En storskalig användning av biobaserade material inom energisektorn kommer att medföra förändrade försörjningskedjor, längre och fler landtransporter från avverkningsytor/ produktionsanläggning till värmeverk/energiverk och ökade transportmängder till följd av förändrad energidensitet, vilket ställer krav på utveckling av nya hållbara transportsystem där varje trafikslag utnyttjas där det är bäst lämpat. Det första syftet med projektet är att identifiera logistiska och miljömässiga möjligheter, begränsningar samt utmaningar för intermodala försörjningsnätverk för biobaserat material ställt i relation till dagens dominerande transportsystem. Det andra syftet är att undersöka och analysera marknadens krav och önskemål – nationellt och för gränsöverskridande transporter – för biobaserat material. Syftet är att identifiera möjligheterna för intermodala transporter av biobränsle, vilka nästa steg av projektet kan utnyttjas för att utveckla och analysera olika innovativa försörjningssystem för värmeverk/export. Det tredje syftet är design av hållbara intermodala försörjningskedjor för biobaserade material – nationellt och internationellt. Syftet är att analysera under vilka förutsättningar som dessa kan uppnå hållbar konkurrenskraft och affärsnytta under förutsättningen att de medför kraftigt sänkta miljöeffekter relativt dominerande transportlösningar. Det fjärde syftet omfattar utveckling och analys av nya affärsmodeller för att realisera kommersiell utveckling och etablering av hållbara intermodala försörjningskedjor för biobaserade material. Det fjärde syftet inkluderar analys av incitament och barriärer för vertikalt och horisontellt samarbete i försörjningskedjorna för att skapa basvolymer och gemensamt överbrygga de intermodala etableringshindren. Det femte syftet omfattar design och utveckling av ny standardiserad transportteknik för terminalhantering och lastbärare för att möjliggöra ökad sammodalitet, effektivare terminalhantering, bättre resursutnyttjande i transportsystemet och minskad miljöpåverkan. Det sjätte syftet är att analysera hur olika styrmedel, ex vägavgifter eller förändrade dimensioner av fordon, påverkar design av försörjningskedjor respektive potentialen och därmed hållbarheten och miljöeffekterna av de intermodala försörjningskedjorna.Abstract: Background: The use of new bio-based materials, e.g. wood chips, in the growing energy and environmental debate has been put forward as an advantageous way to improve the sustainability of the energy sector by replacing fossil-based, energy-consuming and otherwise environmentally damaging materials and products (Climate Committee, 2007). A large-scale use of bio-based materials in the energy sector will lead to changes in supply chains, more and more land transport from the felling areas to production facilities for energy and increased transportation volumes. This requires the development of a sustainable transport system for solid bio fuel. Purpose: The first objective of the project is to identify the logistical and environmental opportunities, constraints and challenges for intermodal supply networks for bio-based materials in relation to today's dominant transport system. The second objective is to investigate and analyze market requirements and preferences for the transport of bio-based materials. The aim is to identify opportunities for intermodal transport of biofuels, the next stage of the project can be used to develop and analyze various innovative supply systems for heating plants / export. The third purpose is the design of sustainable intermodal supply chains for bio-based materials. The aim is to analyze the conditions under which they can attain sustainable competitiveness and business value, provided that they cause significantly reduced environmental impacts relative to today’s dominant transport. The fourth objective involves the development and analysis of new business models to realize the commercial development and establishment of sustainable inter-modal supply chains for bio-based materials. The fourth purpose includes analysis of the incentives and barriers for vertical and horizontal cooperation in supply chains to create basic volumes and jointly overcome the obstacles in intermodal establishment. The fifth objective includes designing and developing new standardized transport technologies for terminal handling and cargo carriers to allow for greater co-modality, more efficient terminal management, better resource utilization in the transport system and reduced environmental impact. The sixth objective is to analyze how the various instruments, as user charges or changing the dimensions of the vehicle, affecting the design of supply chains and potential and hence the sustainability and environmental impact of the intermodal supply chains.
Item type:

Powered by Koha