VTI National Transport Research Database

Observationsmetodens tillämpning i bergbyggande (Application of the Observational method in Rock Construction)

  • Stille, Håkan
  • Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Stiftelse, 802017-3145
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-01-01 -- 2011-12-31 ; 1350000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/44997
Subject(s): Abstract: Fyra projekt har bedrivits inom ramen för BeFo's verksamhet underrubriken Observationsmetodens tillämpning i bergbyggande. Ett seniorprojekt som behandlar observationsmetodens teoretiska grund som avrapporterats under våren 2009. Dels tre sammanhållna doktorandprojekt vid respektive Chalmers, KTH och LTU som behandlar olika aspekter av frågeställningen. Nyttan av dessa projektinsatser bedöms som stor. Observationsmetoden kommer att få en ökande tillämpning vid tunnelbyggande. Framför allt för att på ett säkrare sätt driva tunnlar under svåra geotekniska förhållanden. En stringent tillämpning av metoden bör ge ekonomiska besparing för kommande tunnelprojekt. Projekten medför också en kompetensuppbyggnad genom de arbeten och studier som de tre doktoranderna utför. Den uppbyggda kompetensen är ett viktigt kapital och därmed nyttighet för framtiden. Sammanfattningsvis konstateras att projekten fokuserar på viktiga och tydligt sammanhängande frågor kring möjligheten att tillämpa observationsmetoden och ett därmed relaterat sannolikhetsbaserade synsätt. Grunden för detta är sambanden som beskriver hur vår osäkerhet minskas med gjorda observationer vilket behandlas i seniorprojektet 215. Vidare studeras genom de tre doktorandprojekten vad som är relevanta indata i form av berg- och sprickegenskaper, brott- och deformationsförlopp samt tillförlitlighet i beräkningsmodeller. Viktigt i detta sammanhang är avvägningen mellan observationer under utförandet med förundersökningar. Detta behandlas i projekt 216. Grunden är datavärdesanalys. En annan viktig fråga för användandet av observationsmetoden är att utifrån gjorda observationer, vilket nästan utan undantag utgörs av deformationsmätningar, kunna tolka risken för oönskat beteende. Detta görs i projekt 217 som studerar alternativa formuleringar utifrån en deformationsaspekt av brottkriterierna. Stora modellosäkerheter ger ett större behov av användandet av observationsmetoden. Hur stora modellosäkerheter som finns för några av de mest vanliga stabilitetsproblemen studeras i projekt 218. Viktiga resultat har redan framkommit. Två licentiatavhandlingar har presenterats i juni 2009 och den tredje presenteras i september 2009. Det teoretiska projektet har givet modeller för att vissa på hur osäkerheten minskar för olika observationsinsatser. Vidare har grunden för att värdera nyttan med ökande undersökningar tagits fram. Nya stabilitetsvillkor grundade på töjningar och deformationer har tagits fram. Förutsättningar för att kunna korrekt analysera vårt vanligaste lastfall blockstabilitet har kartlagts. Nästa fas vilken denna ansökan avser, är att är att verifiera och utveckla vidare de olika delarna för att sedan kunna implementeras i praktisk arbetet. För detta krävs att projekten hålls ihop och styrs av BeFo. Erfarenheterna av hittills genomfört arbete med gemensamma referensgruppsmöten visar på goda motiv att fortsätta arbetet i form av tre sammanhållna doktorandprojekt.Abstract: Four projects have been carried out in the framework of BeFo's activities under the subheading “The Observational method application in Tunneling”. A senior project which dealt with the observational method theoretical basis was reported earlier 2009. On the other hand three coherent PhD projects at the respective Chalmers University of Technology, KTH and LTU deal with various aspects concerning this matter. The benefits of these projects outcome are assessed as great. Observational methods will have increasing application in tunneling. Particularly such methods are needed for safer excavation of tunnels under difficult geotechnical conditions. A stringent application of the method should provide financial savings for future tunneling projects. These projects also entail building competence by the works and studies of the three doctoral students carrying out. The structured competence is an important capital and thereby asset for the future. In conclusion it is noted that the projects focus on important and clear coherent issues surrounding the possibility to apply observational methods and consequently relate to a probability based approach. The basis for this is the linkages which describes how our uncertainty is reduced by made observations which was dealt with in the reported senior project. Further the three PhD projects study relevant input data in the form of rock- and crack properties, failure- and deformation properties and reliability of calculation modeling techniques. Important in this context is the balance between observations in the performance to pre-trial investigations. This is dealt with in projects 216. The basis is data value analysis. Another important question for using Observational methods is, how to use made observations, which are almost without exception made up of from measurements of deformation, be able to interpret the risk of unwanted conduct. This is done in projects 217 which studies alternative wordings on the basis of deformation aspect failure criteria. Large model insecurity brings about greater need for the use of observational methods. How large Model insecurities we need to deal with for some of the most usual stability problems are studied in project 218. Important results have already emerged. Two licentiate studies have been presented in June 2009, and the third will be presented in September 2009. The theoretical project has presented models demonstrating reduction of model uncertainty for different observational contributions. Furthermore, the foundations for assessing the usefulness of increasing studies have been developed. New conditions for stability based conditions for strains and deformations have been produced. Conditions in order to be able to correct analyze our most usual loading case, block stability was mapped. The next phase of these projects which this application relates to, aims to verify and further develop the various elements to be able to implement in practical work. This requires that the projects are kept together governed by BeFo. The experience of so far carried out work with common reference group meetings demonstrate good reasons to continue the work in the form of three coherent PhD project.
Item type:

Powered by Koha