VTI National Transport Research Database

Säkerhetskommunikation vid evakuering från tåg - riskhantering för resenärer och personal (Safety communication in train evacuations - safety management for passengers and staff)

  • Kecklund, Lena
  • Människa Teknik Organisationspsykologi Lena Kecklund AB (MTOP), Svenskt företag eller organisation, 556580-3508
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-03-01 -- 2012-11-30 ; 1050000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/29784
Subject(s): Online resources: Abstract: Evakueringar från tåg under mindre dramatiska förhållanden, förekommer idag relativt ofta. Anledningen är att tåg inte kan köras vidare pga. fordonsfel eller banproblem såsom nedriven kontaktledning eller trafikledningsproblem. Om spontanevakuering uppstår i sådana situationer kan resenärer utsättas för risk för påkörningar och kontakt med högspänningsledningar. Allvarliga järnvägsolyckor som innebär massevakueringar under hot och stark tidspress är relativt ovanliga. Forskningsprojektet "Evakuering från tåg" som genomförts av MTO Psykologi har under flera år samlat in data från resenärer och personal om information och olika förhållanden vid en evakuering. Projektet har visat att det det finns brister relaterat till kommunikation och information till resenärer men också avseende organisation och ansvarsfördelning mellan olika inblandade aktörer. Sådana brister leder till en ökad risk för att resenärer skadas, t.ex. genom spontanevakuering. Resultaten från forskningsprojektet har visar att åtgärder måste vidtas för att bl.a. hantera risker för resenärer i samband med evakueringar. En av de viktigaste åtgärderna är att utveckla säkerhetskommunikationen till passagerare under olika tidsskeden vid en evakuering. Forskningsprojektets resultat visar att det finns ett behov av att utveckla en samlad, enhetlig strategi för säkerhetskommunikation till resenärer men också att organisera informationsutbyte och arbetsuppgifter mellan olika inblandade personalgrupper och organisatoner. Syftet med föreliggande projekt är att utveckla en modell för säkerhetskommunikationen i olika situationer, t.ex. vid evakueringar i situationer med eller utan hot, i olika miljöer, t.ex. dubbelspår, broar etc. och för olika målgrupper, t.ex. personer med funktionshinder. Modellen ska också ta hänsyn till kommunikation och samverkan mellan de företag och organisationer som är inblandade i en evakuering. Resultatet från projektet är en riskhanteringsstrategi med särskilt fokus på säkerhetskommunikation. Förslag på verktyg och metoder kommer att tas fram och testas i samarbete med ett järnvägsföretag.Abstract: Research has showed that there is a need to improve safety-related communication in evacuation situations. A previous study identified some important areas for improvement such as; communication, reduction of time delay in taking the decision to evacuate as well as executing the decision, and training of staff. The purpose of this project is to develop a model for safety communication to passengers in an evacuation situation adressing different situations, different places as well as needs from different groups of end users.
Item type:

Powered by Koha