VTI National Transport Research Database

Att förbättra organisatoriskt lärande och säkerhetsstyrning för arbete i spårmiljö (Improving organizational learning and safety management for trackside work)

  • Sanne, Johan M
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-03-01 -- 2012-11-30 ; 1557000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/29706
Subject(s): Online resources: Abstract: Alla arbetsgivare har ansvar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor. Arbetsgivarna ska upprätta en adekvat säkerhetsstyrning med regler, metoder, teknik och planering, genom att göra adekvata riskanalyser och genom att lära från tillbud och olyckor. De anställda ska delta aktivt i detta arbete. Det föreslagna projektet syftar till ökade kunskaper om risker i arbetet genom att utveckla former för att förbättra organisatoriskt lärande, bl. a genom ett ökat deltagande från personalen. Projektet ska studera hur risker i arbetet för järnvägstekniker utreds och vilka åtgärder som utformas för att förhindra olyckor. Teknikerna underhåller, reparerar och bygger om järnvägens fysiska infrastruktur och utsätts därför för stora risker i arbetet med ursprung i trafik och högspänning. Trots en utvecklad säkerhetsstyrning inträffar olyckor, ibland med dödlig utgång. Tidigare forskning visar brister i arbetsgivares och anställdas kunskaper om olycksorsaker samt brister i produktionspersonalens deltagande i företagens arbetsmiljöarbete. Riskanalys och lärande från olyckor samt metoder för att förhindra olyckor utvecklas parallellt och i skilda former bland produktionspersonal respektive hos utredare och experter. Företagens utredare och experter använder otillräckliga metoder och analytiska begrepp samt har otillräcklig erfarenhet av hur säkerhetsstyrningen faktiskt används och fungerar. De fokuserar ofta på formella rutiner istället för att studera verkliga arbetsmetoder och saknar därför tillräcklig kunskap om både orsaker till olyckor och effektiva metoder för att förebygga dem. Omvänt har även produktionspersonalen otillräcklig erfarenhet av ovanliga men relevanta risker i ett komplext system. Produktionskraven är ibland för höga i relation till resurserna vilket leder till improvisationer som i vissa situationer ökar riskerna. Produktionspersonalen deltar i begränsad utsträckning i organisatoriskt lärande i många industrier, bl.a. järnvägsunderhåll, i kontrast till framgångsrikt lärande från olyckor inom bland annat flyget. Produktionspersonalens och experternas kunskaper samverkar inte vilket leder till att arbetsmiljöarbetet inte anpassas till verkliga arbetsmetoder och förhållanden. Tre hypoteser ska prövas i projektet: 1. Det organisatoriska lärandet begränsas av utredarnas analytiska utgångspunkter och företagens sätt att organisera lärandet. 2. Ökat deltagande från produktionspersonalen i företagets organisatoriska lärande leder till nya kunskaper om risker i arbetet. 3. Nya kunskaper om risker kan användas för att utforma säkerhetsstyrning och produktionsplanering anpassad till verkliga förhållanden istället för hypotetiska. Projektet ska analysera arbetsmiljöarbete i stora och små företag vars anställda arbetar i spårmiljö. Tillbuds- och olycksrapporter samt produktionsplanering och säkerhetsstyrning för ett mindre antal händelser som föranlett företagen att ändra säkerhetsstyrningen ska analyseras och jämföras med rutinartade händelser. Intervjuer ska genomföras med utredare som genomför riskanalyser och utredningar av olyckor och tillbud och föreslår skyddsåtgärder och även med järnvägstekniker. Organisatoriskt lärande och säkerhetsstyrning formas av deltagarnas meningsskapande kring risk och olyckor. Utredarnas utbildning och de orsaker som tillskrivits tidigare tillbud och olyckor formar deras föreställningar om relevanta risker. De organisatoriska villkoren för organisatoriskt lärande (checklistor, kriterier för tillräckligt säker kunskap, deltagare) styr vilka processer som undersöks och vilka skyddsåtgärder som föreslås. Projektet kommer att pröva nya former för anställdas deltagande i organisatoriskt lärande, utveckla utbildning för olycksutredare samt leda till vetenskapliga artiklar, seminarier och föreläsningar för intressenter. Projektet förväntas leda till ökad kunskap om risker i arbetsmiljön, om vad som formar arbetsmiljöarbetet i de studerade företagen och om bristerna i detta arbete.Abstract: All employers are required to organize an adequate systematic occupational health and safety management to prevent accidents, including rules, methods, technology and planning, through risk analysis and through learning from incidents and accidents. The employees should be actively involved in this work. The suggested project purports to increase knowledge about risks at work through developing new means to improve organizational learning and systematic occupational health and safety management, including increased employee involvement. The project will study how risks at work for railway technicians are examined and what means are taken to prevent accidents. The technicians maintain, repair and rebuild the railway’s physical infrastructure, which expose them to great hazards due to traffic and high-voltage wires. Despite an advanced safety management systems, accidents happen from time to time, sometimes with fatal outcome. Previous research shows that both employers and employees lack sufficient knowledge about hazards at work and that employees are only marginally involved in systematic occupational health and safety management. Risk analysis and learning from accidents as well as means to prevent accidents are developed in parallel and in separate forms among production personnel respectively among company experts. The experts make use of inadequate means and analytical concepts and they have limited experience of how the safety management system is actually employed and how it works. The experts often focus on formal routines instead of studying real working methods and they therefore lack sufficient knowledge about both accident causes and efficient means to prevent them. Inversely, the production personnel are often ignorant about rare but salient hazards. Production volumes are sometimes too high in relation to resources which lead to improvisations that in some cases increase risk. The production personnel is often only marginally involved in organizational learning in many industries, including railway maintenance, in contrast to for example aviation where successful learning is heavily due to large employee involvement. Thus, the knowledge that the production personnel posses and that which the experts posses does not converge in order to improve safety management, preventing safety management to be adequately adjusted to real practices and conditions. Three hypotheses will be examined in the project. 1. Organizational learning is limited by experts’ analytical concepts and the means by which companies organize their learning. 2. Increased personnel involvement in organizational learning increase knowledge about risk at work. 3. New knowledge about risks at work can be used to adapt occupational health and safety management as well as production planning to real working conditions. The project will analyze organizational learning and safety management in both large and small companies who maintain, repair and rebuild railway infrastructure. Incident and accident investigation reports as well as production planning and safety management will be analyzed for a small number of events that have led companies to revise their safety management systems. These will be compared with mundane events. Interviews will be made with experts and with technicians. Organizational learning and safety management is shaped by the participants’ sensemaking around risk and accidents. The experts’ training and how previous incidents and accidents have been interpreted shape their notions about relevant risks. The organizational means for organizational learning (time pressure, check lists, criteria for certain enough knowledge, participants) inform what processes are examined and the means of prevention that are suggested. The project will try out new means for employee participation in organizational learning; develop new training for experts and it will lead to scientific papers, seminars and lectures for involved companies. The project is expected to increase knowledge about work hazards, about how organizational learning is shaped in the studied companies and its deficits.
Item type:

Powered by Koha