VTI National Transport Research Database

Obehörigt spårbeträdande (Railway Trespassing)

  • Karlsson, Sara
  • Sweco Infrastructure AB, Svenskt företag eller organisation, 556507-0868
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-02-01 -- 2011-11-30 ; 920000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/59287
Subject(s): Online resources: Abstract: Det obehöriga spårbeträdandet skördar varje år runt 80 liv och medför ett stort psykiskt lidande för inblandade lokförare. Föreliggande ansökan har sin utgångspunkt i obehörigt spårbeträdande med andra avsikter än självmord. För att komma tillrätta med obehörigt spårbeträdande måste problemområden kartläggas och bakomliggande faktorer identifieras. Det gäller såväl attityder och beteenden och den fysiska miljön. Det övergripande syftet med projektet är att identifiera väsentliga faktorer i den fysiska miljön och i människors beteende som leder till obehörigt spårbeträdande. Projektets inriktning är obehörigt spårbeträdande med andra avsikter än självmord då den senare problematiken redan är föremål för forskning på annat håll. Ansökan avser fördjupad litteraturstudie och anpassning till svenska förhållanden och tillämpning av en i Canada använd arbetsmetod. Det förväntade resultatet är nya kunskaper om faktorer som leder till obehörigt spårbeträdande och en metodik för att identifiera och validera åtgärder för att förebygga obehörigt spårbeträdande.Abstract: Railway trespassing takes about 80 lives in Sweden every year, which causes a great psychological trauma for the involved train drivers. The starting point for the present application is railway trespassing with other motives than suicide. In order to prevent railway trespassing problematic areas must be surveyed regarding critical factors, behavioural as well as physical. The overall purpose of the project is to identify significant factors, behavioural as well as physical leading to railway trespassing. The project aims at trespassing with other motives than suicide as the latter is already under study in other projects. The objective of the applied project is firstly at an in depth literature review and secondly an adaptation to Swedish conditions of a methodology developed and applied in Canada. The result will be new knowledge about factors leading to railway trespassing and a methodology to identify and validate pro-active actions.
Item type:

Powered by Koha