VTI National Transport Research Database

Samverkande system för ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan (Co-operative systems for increased energy efficiency and reduced environmental impact)

  • Tapani, Andreas
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-06-30 -- 2012-12-31 ; 1400000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/18215
Subject(s): Abstract: Samverkande system förväntas ha en stor inverkan på framtidens vägtrafik. Hittills har stora delar av utvecklingen av samverkande system skett utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. ITS baserade på kommunikation mellan fordon och mellan fordon och infrastrukturen har dock även en stor potential till att bidra till ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. Syftet med projektet är att kvantifiera denna potential till förbättrad miljö med hjälp av olika typer av samverkande system och därigenom stödja Trafikverkets kommande prioriteringar inom området. Projektet baseras på den kunskapsöversikt över samverkande system som tas fram av medverkande parter med stöd av Vägverket. Med utgångspunkt i kunskapsöversikten identifieras samverkande system med potential till att bidra till ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. Miljöförbättringspotentialen för identifierade system kvantifieras därefter med hjälp av simulering. Till grund för simuleringsarbetet ligger den förstudie för simuleringsbaserad design och utvärdering av samverkande system som genomförs som en del av arbetet med kunskapsöversikten. Resultat från projekten "IT-stöd för miljövänlig körning" samt "Inventering av ITS-lösningar med god potential att uppnå energieffektiva transporter" som också pågår med stöd från Vägverket kommer att nyttjas. Ett behov av kunskap om samverkande system beskrivs inom satningsområde 63. Projektet bidrar också till lösning av Vägverkets problem vad gäller kunskap om miljöeffekter av ITS-åtgärder inom satsningområde 24. I projektet uppskattas miljöeffekter av samverkande system.Abstract: Co-operative systems are expected to have a major influence on the road traffic system of the future. So far, the aim of much of the development of co-operative systems is aimed towards improved road safety. However, ITS based on communication between vehicles and between vehicles and the infrastructure have a large potential to contribute towards increased energy efficiency and reduced environmental impact. The aim of this project is to quantify this potential for environmental impact reduction for different types of co-operative systems in Sweden and thereby support the Road administration’s future prioritisations within this area. The project is based on the survey on co-operative systems that is put together by the partners of this proposal with support of the Swedish Road Administration. Using this survey as a starting point, co-operative systems with a potential to contribute to increased energy efficiency and reduced environmental impact are identified. The environmental improvement potential of the identified systems will then be quantified using simulation. The simulations will be based on the pilot study of simulation based design and evaluation of co-operative systems that is carried out in connection with the survey.
Item type:

Powered by Koha