VTI National Transport Research Database

Kollektivtrafikens långsiktiga samhällsnytta - fallstudie Stockholms tunnelbana (The long-term social benefits of public transport)

  • Börjesson, Maria
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-09-01 -- 2010-12-31 ; 800000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901225
Subject(s): Online resources: Abstract: Detta projekt syftar till att med en fallstudie av Stockholms tunnelbana uppskatta hur viktig nyttan av spårinvesteringars långsiktigt strukturerande effekt är i tätbebyggda områden. På så vis kommer samhällsnyttan av kollektivtrafikinvesteringar på sikt att kunna beskrivas bättre. Projektet kommer således att bidra till ny kunskap om jämförbarheten av samhällsekonomiska kalkyler för väg- och spårobjekt. Betydelsen av detta har ökat i och med att regeringen har deklarerat att kalkylerna kan få ökad tyngd som prioriterings- och urvalsinstrument. En potentiell slutsats kan vara att det är viktigt att bygga kollektivtrafikstruktur tidigt medan det är billigt och medan den kan strukturera bebyggelsen. Resultaten publiceras i en eller flera engelska uppsatser avsedda för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter och för presentation vid internationella konferenser. Resultaten presenteras också på Transportforum i Linköping. Den dynamiska lokaliseringsmodellen LandScape, utvecklad på KTH, kommer att användas för att prognosera hur Stockholmstrafiken samt befolkning och lokalisering skulle ha sett ut idag om tunnelbanan inte hade byggts. Prognosen är tänkt att starta 1950. Som jämförelse gör vi ett scenario där tunnelbanan byggs i samma takt som i verkligheten, där vi kontrollerar att vi på grov nivå återskapar Stockholm som det ser ut idag.Abstract: This project aims at in a case study of the Stockholm Subway valuate how important the benefits of the rail investments long-term structuring effect are in urban areas. Thereby, the social benefits of public investment will in the long term be described better. The project will thus contribute to new knowledge about the comparability of CBA:s for road and rail objects. The cost-benefit analyses (CBA) in the transport sector are often criticized in particular that the benefits of large rail investments are underestimated. An often mentioned example is that the construction of the subway in Stockholm would not have given a social net surplus. In the ongoing Swedish national investment planning, however, one conclusion is that the CBA:s are mostly accurate, but that there are four weaknesses in the methodology that may be of importance especially in densely populated areas. The main deficiency is that no account is taken of rail investments long-term structuring effect on the location and population in urban areas.
Item type:

Powered by Koha