VTI National Transport Research Database

Helhetsperspektiv - Flaskhalshantering (Metodutveckling för analys av flaskhalsar i tätortsmiljö - helhetsperspektiv) (System perspective - Congestion management (Analysis of bottlenecks in urban traffic networks – system perspective))

  • Berg, Svante
  • Ramböll Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556133-0506
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-01-01 -- 2013-11-15 ; 2290000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/13918
Subject(s): Abstract: Problem: Problemet med köer i tätortsmiljö är utbrett. Ofta uppstår de i och kring punkter där olika trafikströmmar interagerar med varandra. Dessa punkter benämns ofta flaskhalsar och traditionen har varit att åtgärda dessa på lokal nivå. Problemet med flaskhalsar är dock inte ett lokalt problem utan måste behandlas på högre nivå med hänsyn till näteffekter. Det är också viktigt att inte bara hänsyn tas till biltrafiken utan att även andra trafikantgruppers framkomlighet beaktas. Syfte: Utveckla en metod för att kartlägga och arbeta strategiskt med flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv inom tätortsmiljö. Metod: Projektet genomförs indelat i ett antal etapper där resultat redovisas vid varje etapps slut. Etapp 1 består av att samla in internationella erfarenheter från flaskhalsproblematiken. Etapp 2 identifierar kunskapsluckor och utvecklingsbehov samt flaskhalsar och åtgärder för olika trafikantslag. Etapp 3 skall utveckla metoder för hur flaskhalsproblematiken hanteras. Etapp 4 syftar till att testa uppställda metoder med hjälp av ”Case study” (I budgeten har vi beräknat ett Case study). Etapp 5 summerar samtliga slutsatser Etapp 6 Implementering via workshop och seminarium.Abstract: Problem: The problem of congestion in the urban environment is widespread, and the problem often occurs in and around the points where different traffic streams interact with each other. These points are often referred to as bottlenecks and the tradition has been to address these at the local level. But the problem of congestion is not a local problem and must therefore be dealt with at higher levels taking network effects into account. It is also important to not only deal with the car traffic but also take other road users needs into account. Purpose: Find a method to identify and work strategically with bottlenecks for all traffic groups from a system perspective. Method: The project implementation is divided into a number of stages, and the results are presented in a report at the ending of every phase. Phase 1 consists of gathering international experience regarding the bottleneck problem. Stage 2 identifies knowledge gaps and needs of development and bottlenecks and measures for different road types. Phase 3 will develop methods for handling the bottleneck problem. Stage 4 is to test the established methods in a "Case Study". Stage 5 summarizes all findings and in Stage 6 the knowledge is implemented through workshop and seminar.
Item type:

Powered by Koha