VTI National Transport Research Database

Kvalitetssäkring av maskinella projekterings- och granskningsmoment i signalprojekteringsprocessen (Quality assurance of a computerized design and review process in signalling system)

  • Boman, Mats
  • Prover Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556535-2795
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-01-01 -- 2010-12-31 ; 1004000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/92348
Subject(s): Abstract: En del av den övergripande järnvägsprocessen består av ett systemhandlingsskede och ett bygghandlingsskede. Under dessa skeden genomförs en signalprojektering, dvs. en projektering av en specifik bangårds övervaknings- och styrsystem för att säkerställa att inga farliga tågrörelser kan uppstå och att trafiktillgängligheten blir så bra som möjligt. Att säkerställa de säkerhetskritiska kraven på en bangård kräver oftast omfattande granskningar och tester. För signalställverk CST (reläställverk) har exempelvis under 2000-talet genomförts stora ny- och ombyggnationer och ytterligare byggnationer pågår och planeras. Detta kommer att ställa stora krav på signalprojekterings- och granskningsresurser under många år framöver. Under de redan genomförda om- och nybyggnationerna av CST ställverken har, för att både effektivisera och ytterligare säkerhetsgranska arbetet, en med datorverktyg stödd projekterings- och granskningsprocess börjat utvecklas och tillämpas. Exempelvis har granskningen av att signalritningar uppfyller förreglingskrav genomförts med hjälp av formell verifiering och upprättande av kopplingslistor från kretsritningar har automatiserats. En fortsatt utveckling av nya datoriserade verktyg för att stödja signalprojekterings- och granskningsprocessen pågår. Vid införande av datoriserade verktyg – som ofta medför ändrade arbetssätt - krävs att en ny signalprojekterings- och granskningsprocess definieras. En sådan processdefinition måste innehålla beskrivningar av arbetsmoment på en mycket detaljerad nivå – inklusive beskrivningar av hur datorverktygen ska användas - för att stödja projektörer och granskare. På detta sätt kommer ett flertal moment att övergå från att utföras manuellt till att utföras maskinellt och i samband med detta är det nödvändigt att säkerställa att de använda verktygen verkligen utför respektive momenten korrekt. Ett exempel är att delar av den manuella säkerhetsgranskningen kan utföras med formell verifiering vilket givetvis ställer höga krav på att verktyget utför denna granskning på ett korrekt sätt. Ett sätt att säkerställa detta är att kvalitetssäkra respektive verktyg för utförande av ett givet moment. Beroende på hur säkerhetskritiskt momentet är kan olika kvalitetskrav ställas på verktygen. Normer för att upprätta denna kvalitetssäkring kan exempelvis relateras till standarder som CENELEC och med angivande av kravnivåer. I samband med att en ny signalprojekterings- och granskningsprocess upprättas är det viktigt att samtidigt få med kvalitetssäkringen av datorverktyg och moment. I ett första skede bör de verktyg och moment som har börjat eller står närmast i tur att börja användas i signalprojekteringsprocessen kvalitetssäkras. För detta kvalitetssäkringsarbete ansöker vi härmed om medel relaterat till ämne, ”4.2 Hur förbättrar vi processen för projektering?” Detta arbete bör genomföras i samarbete med upprättande av den nya Projekteringshandboken i vilken den nya signalprojekterings- och granskningsprocessen ska ingå.Abstract: There is an increased use of computerized tools in the development process of railway systems. In this application we focus on the design and review processes of a signaling system where an increased use of computer tools also requires new ways to perform different parts of the work. The new way of working often includes either automated activities or a mixture of manual and automatic activities. For the design and review process of a signaling system (in this project special interest will be on the CST interlocking system), which is highly safety critical, it is necessary to make a quality assessment, and in the next step a qualification, of respective activity. In the establishment of a new signalling planning hand book for the CST interlocking system – where also various design and review activities are defined - there is a need to have these new computer aided activities qualified. Doing a qualification for some of these activities is the main focus of the work.
Item type:

Powered by Koha