VTI National Transport Research Database

Förbättring av gods- och regionaltåg för minskad energikonsumtion (Improvement of freight and regional trains for better energy efficiency)

  • Krajnovic, Sinisa
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-07-01 -- 2015-06-30 ; 5000000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/92141
Subject(s): Abstract: Utformning av både regionaltåg och godståg behöver förbättras för att luftmotståndet ska minska. Potential för energibesparingar genom luftmotsåndsminskning för godståg och regionaltåg är mycket stor. Godsvagnar har mycket dåliga aerodynamiska egenskaper och att luftmoståndsminskinng upp till 40-50 % kan åstadkommas med ganska enkla modifieringar av existerande vagnar. Trots att regionaltåg har mycket bättre aerodynamiska egenskaper än godståg finns det mycket utrymme för förbättring. Eftersom tågets luftmotstånd är proportionell med framdrivningshastigheten i kvadrat gör att små designförbättringar leder till stora energivinster. Även här kan man åstadkomma mycket genom enkla förbättringar av existerande vagnar. I det föreslagna projektet kommer add-on föremål att användas för att förbättra energieffektiviteten hos existerande tåg. Placering av sidopaneler, inkapsling av vagnmellanrum, placering av så kallade virveldeflektorer (eng. vortex deflectors) och spojler (eng. fins) på framsidan av vagnar kommer att studeras med hjälp av experimentella och numeriska metoder. Projektet kommer att resultera i konkreta förslag för förbättring av energieffektiviteten hos existerande tåg i Sverige.Abstract: Design of both regional trains and freight trains requires improvements for reduced air resistance. Potential for saving of energy through reduction of air resistance for freight trains and regional trains is large. Wagons of some freight trains have very poor aerodynamical properties and reduction of their drag by some 40-50 % is possible using rather simple modifications. Despite better aerodyamical properties of regional trains, there is much space for improvement even here. Aerodynamic drag is proportional with squared speed and small design modification can lead to large savings in energy for regional trains. In the proposed project, add-on devices will be used wit the aim to improve energy efficiency of existing regional and freight trains. Add-on devices such as side skirts, enclosing of inter-car gaps, placement of so called vortex deflectors and fins at the front of the rail cars will be studied using experimental and numerical methods. The proposed project will result in the concrete proposals for improvement of energy efficiency of existing trains in Sweden.
Item type:

Powered by Koha