VTI National Transport Research Database

Underhåll av järnvägstransportsystemets skötselgata – strategier och metoder för uthållig skötsel av vegetation (Strategies and methods for sustainable vegetation management along railways)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-03-30 -- 2012-12-31 ; 2300000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/72432
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet övergripande målsättning är att utveckla uthålliga underhållsstrategier för vegetation. Med uthålliga avses minimering av vegetationens negativa påverkan på trafiken, ekonomi i drift och underhåll och tillvaratagande av miljökvaliteter i landskapet. Drift- och underhållsinsatser i syfte att bekämpa eller reglera vegetationens utveckling genomförs både på banvallen och i inom järnvägstransportsystemets sidoområden. Vegetationen orsakar driftsstörningar i olika former. Som exempel kan nämnas försämrad sikt för lokföraren och träd som faller över kontaktledningar. Indirekta effekter är sänkt effektivitet vid besiktning av anläggningens kondition och påverkan på dränering. Ökade krav på att reducera den negativa miljöbelastningen orsakad av t ex kemiska bekämpningsmedel och ett ökat behov av underhållsinsatser till följd av trädsäkringsinsatserna leder till ökade behov av kunskap som underlag för utveckling av underhållsmetoder och underhållstrategier som är baserade på en helhetssyn. Trädsäkringsarbetet leder till att skötselgatan kommer att omfatta en stor areal som genom underhållsinsatser skall hållas trädfri. Det är viktigt att arbeta utifrån en helhetssyn i detta förändringsarbete. En helhetssyn avseende både underhållet av banans olika delar och de funktioner som ska säkerställas. Utöver säkerställandet av den tekniska funktionen som ska garantera en säker och kostnadseffektiv trafik är det viktigt att utveckla de upplevelserelaterade funktioner som bl a attraherar kunden som använder järnvägssystemet. Järnvägen har förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft i förhållande till andra trafikslag genom att t ex lyfta fram landskapets kvaliteter utmed järnvägen. Det kan handla om vackra utsikter, bevarande av kulturella värden eller biologisk mångfald. I projektets genomförande ingår två huvudinriktningar. 1. Utveckling av tillståndsbaserade metoder för planering och styrning av drift- och underhållsinsatser relaterade till vegetation. 2. Utveckling av metoder för underhållsinsatser inom trädsäkrade sidoområden. I utvecklingen av metoder för planering och styrning av drift- och underhåll kommer möjligheterna att tillvarata och samordna olika befintliga data om banans tillstånd och ytterligare behov att undersökas. I arbetet med planeringsmetoder och verktyg sker i en form av deltagardriven forskning med personal inom Banverket. Utvecklingen av metoder för ett uthålligt underhåll av trädsäkrade sidoområden bygger på att skapa långsiktigt stabila vegetationssystem med låg vegetation närmast järnvägen och buskar och buskträd i den yttre zonen. Resultaten av projektet förväntas ge Banverket ett bättre underlag för planering och genomförande av trädsäkring och vegetationsbekämpning. Genom en ökad precision i insatserna kan man uppnå ett högre utbyte av insatta resurser samtidigt som utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart järnvägstransportsystem gynnas.Abstract: The overall aim of the project is to develop knowledge about how to reduce the negative effects of vegetation on the railway, and how to develop the positive landscape values linked to the rail transport system. The project includes the development of strategies, planning tools and methods for managing vegetation. The ongoing work with identifying and felling hazardous trees along railway embankments will result in a larger area to manage and maintain. It is important to develop management strategies and methods that ensure the technical functioning of the railway as well as enhancing the values of the landscape along the railway. Examples of often unexplored landscape values are related to nice views for the traveller, the history of the landscape, biodiversity etc. This project will provide the Rail Authority with a better basis for documentation, planning and implementing vegetation management measures. Increasing the precision of inputs can allow for a higher return on the resources used and promote development towards an ecologically sustainable rail transport system.
Item type:

Powered by Koha