VTI National Transport Research Database

Teknik för bedömning av vegetationsbekämpningsbehovet på banvallar – en förstudie (Technology for assessment and planning of weed control on railway tracks - a pilot study)

  • Fogelberg, Fredrik
  • JTI - Institutet för jordbruks och miljöteknik AB, Svenskt företag eller organisation, 556772-8026
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-03-01 -- 2010-12-31 ; 391000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/29785
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till att undersöka om befintlig teknik inom lantbruket som idag används för bestämning av förekomst av vegetation och dess täthet, kan användas för att finna, kartera samt användas som underlag för en mer tidsrationell användning av Banverkets ogräståg. Projektet har som mål att göra ogräsbekämpningen mer effektiv med avseende på tidsanvändning av ogräståg och personal, mer effektiv med avseende på ogräsbekämpningseffekt och mer effektiv med avseende på planering av underhåll av linjer och bangårdar.Abstract: The project aim is to study if the technology that today is used in agriculture for assessment of green biomass (vegetation; crop) and the density of the crop, can be possible to transfer ans use in railway maintenance - weed control along railway lines. The technology shall be studied in order to assess the possibility to find, map and be used as a decision basis for time-saving use of the existing weed control train (OGT 2000). The project aims at improving the weed (vegetation) control along railway lines, both concerning the time used for the operations, the weed control effect and the organisation of the weed control operations within the Banverket (Swedish Rail Adminstration).
Item type:

Powered by Koha