VTI National Transport Research Database

Bättre mätmetoder för detektering av inre skador i mangankorsningar (Improved measurement methods for detecting of internal flaws in manganese crossings)

  • Lundberg, Jan
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-01-11 -- 2012-01-11 ; 860000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/28357
Subject(s): Abstract: En stor del av Banverkets spårväxlar utgörs av mangankorsningar. Dessa korsningar har den betydande nackdelen att det är mycket svårt med dagens mätteknik (ultraljud) att detektera inre skador i materialet på grund av dess grovkorniga struktur och dessutom är ett stort antal av nylevererade mangankorsningar med stor sannolikhet behäftade med inre fel som inte går att detektera. Dessa fabrikationsfel är en viktig förklaring av framtida haverier. Sammantaget innebär detta att underhållskostnaderna för mangankorsningarna är mycket stora och dessutom inte kan förutsägas. Föreliggande projekt är ett fortsättningsprojekt till det nu pågående FUD projektet ”Analys av orsaker till skador på vingräl och korsningar i spårväxlar samt förslag på åtgärder”. Det pågående FUD projektet har som mål att med Banverkets nuvarande ultraljudsteknik, så långt det är möjligt, lära sig mäta på mangankorsningar, medan det föreslagna FUD projektet syftar till att utvärdera nya och bättre detekteringsmetoder för inre skador i mangankorsningar. Erfarenheterna från det pågående FUD projektet kommer därmed att kunna utnyttjas fullt ut. Såväl den senaste kommersiellt tillgängliga ultraljudstekniken med fyrkantvåg generering inklusive digitala filter liksom den mest lovande framtida mättekniken syntetisk apertur fokuseringsteknik (SAFT) skall utvärderas genom mätningar på speciellt framtagna mätnormaler med förtillverkade skador samt även på mangankorsningar. Målsättningen är dels att ta fram underlag för den bästa möjliga mätmetoden i fält men även att föreslå mätmetoder för leveranskontroll.Abstract: Manganese crossings are a significant part of the switches owned by Banverket. These crossings have a major disadvantage, it is almost impossible to measure internal cracks because of the coarse grain structure of the material with the test method of today (ultrasonic). Another disadvantage is that a large amount of the crossings have internal cracks also as completely new and just delivered from the manufacturing company. These manufacturing faults are major explanation of future failures. Altogether this leads to that the maintenance costs are very high and not possible to predict. The present project is a continuation of the ongoing FUD project “Analyze of reasons for damages on track switches and suggestions for actions”. The goal of the ongoing project is to increase the knowledge concerning measurement of internal cracks with the ultrasonic method used today. The goal of the present project is to analyze the newer and better test methods for internal defects in manganese crossing. Experiences from the ongoing FUD-project will be fully utilised. The latest commercially available ultrasonic technique like square pulsed generation as well as future methods with digital filtering by synthetic aperture focusing technique (SAFT) will be evaluated. The evaluation will be performed by measurements on manganese reference blocks with simulated defects and on manganese crossings. The goal is to specify the best method for field measurements and also methods for quality control of new crossings.
Item type:

Powered by Koha