VTI National Transport Research Database

SURPRICE-assistans (SURPRICE support)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-04-01 -- 2012-12-31 ; 750000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901171
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Syftet med SURPRICE är att ge en översikt över aktuell forskning, främst inom Europa, om användaravgifter i vägtrafik (trängselskatt, kilometerskatt m.m.), identifiera behov av ytterligare forskning samt utforma och starta möjliga samarbetsprojekt mellan olika deltagande parter i projektet. Resultat och förväntade effekter: Ökad kunskap om aktuell forskning och värdefulla kontakter, främst i Europa, inom området. Bättre överblick över aktuellt forskningsbehov. Möjlighet till fruktbart samarbete med forskare inom området i andra europeiska länder. Uppläggning och genomförande: Projektet avser assistans till VINNOVA i arbetet med SURPRICE Road User Charging (A strategic European Research Cooperation on Road User Charging 2009-2011), som är ett projekt inom ERA-NET TRANSPORT II. Assistansen består i att förstärka sekretariatet vid VINNOVA med en ´research coordinator´ och att representera Sverige i projektets ´Action Group´. Research coordinator (inledningsvis Göran Friberg) har till uppgift att bistå VINNOVA i arbetet med att planera och genomföra möten med Action Group samt att bearbeta och dra slutsatser av det material som kommer fram vid dessa möten. I uppgiften ingår också att bistå vid planeringen av årliga seminarier som riktar sig mot beslutsfattare. Representanten i Action Group (Carl Hamilton) deltar i gruppens möten och bidrar till att bedöma tänkbara samarbetsprojekt där svenska forskare kan delta. I uppgiften ingår också att ansvara för att en hemsida för projektet upprättas och hålls uppdaterad.Abstract: Goals/targets The aim of SURPRICE is to give an overview of research of current interest, mainly in Europe, on road user charging (congestion charges, km-taxes etc.), identify need for more research and design and start possible cooperation between the participating countries. Result and effects Better knowledge of current research and valuable contacts, mainly in Europe, within the subject field. Better overview of current need for more research. A possibility for fruitful cooperation with researchers within the subject field in other European countries. Planning and implementing: The project comprises assistance to VINNOVA in their work with ´SURPRICE - Road User Charging´ (A strategic European REsearch Cooperation on Road User Charging 2009-2011), which is a project within the ERA-NET TRANSPORT II. The assistance includes an enlargement of the secretariat at VINNOVA with an research coordinator and by representing Sweden in the Action Group of the project. The research coordinator (in the beginning Göran Friberg) shall assist VINNOVA by planning and carrying out meetings with the Action Group treat and draw conclusions of the material from these meetings. The task also includes assistance in planning of annual seminars for decision makers. The representative in the Action Group (Carl Hamilton) participates in the meetings of the group and contributes to review possible cooperation projects where Swedish researchers can participate. The task also includes responsibility for a web site being desigend and updated.
Item type:

Powered by Koha