VTI National Transport Research Database

Flexibla ledtider för intermodala transportlösningar (FlexInt) (Flexible lead times for intermodal transport solutions)

  • Karlernäs, Anna
  • TFK-TransportForsK AB, Svenskt företag eller organisation, 556254-9468
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-03-01 -- 2011-12-01 ; 750000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/92148
Subject(s): Online resources: Abstract: Intresset för miljöfrågor har ökat de senaste åren och som en följd av detta har även kraven på företag att utveckla miljövänligt hållbara lösningar blivit större. Denna utveckling har bidragit till att intresset för intermodala transportlösningar har växt. En övergång från renodlade vägtransporter till intermodala transportupplägg med väg- och järnvägstransport förmodas leda till en minskad miljöbelastning i transportsystemet och därmed till ett mer hållbart logistiksystem ur miljösynpunkt. Att byta transportmedel och införa en intermodal transportlösning kan dock innebära att företagens logistiksystem behöver förändras. Avancerade logistiksystem som har byggts upp för effektiv hantering av en produkt med en specifik och vanligen vägbaserad transportlösning får troligen en annorlunda struktur vid övergång till en intermodal transportlösning. En del i denna strukturförändring kan innebära att olika tidsfaktorer förändras. En intermodal transport innehåller en överföring av gods mellan olika transportmedel vilket bland annat ställer höga krav på synkronisering av tidsscheman för att uppnå efterfrågade ledtidskrav. Tidsfaktorn vad det gäller intermodala transporter är därmed en viktig parameter att beakta. Tidsmässigt anses intermodala transporter på väg och järnväg ha ett handikapp jämfört med renodlade vägtransporter. Detta främst på grund av järnvägssystemets förmodade mindre flexibilitet och lägre genomsnittshastighet jämfört med direkta vägtransporter. Järnvägstransporter hindras ofta tidsmässigt av stelhet i tidtabeller, koordinering mellan tågrörelser och förseningar. En fråga som då bör ställas är huruvida strävan mot ett tidseffektivt logistiksystem påverkar företags möjligheter att välja intermodala transportupplägg med väg- och järnvägstransport. Trenden med korta ledtider och höga krav på leveransservice kan utgöra hinder för intermodala upplägg. Av intresse att utreda är därmed hur väl de ledtider som råder i de intermodala systemen stämmer överens med eller kan anpassas efter transportköparens ledtidskrav samt var möjligheter till tidsmässiga effektiviseringar i intermodala transportupplägg finns. Vidare är det av intresse att utreda vilka ledtidsmässiga anpassningar som kan göras från transportköparens håll för att möjliggöra användning av ett intermodalt transportupplägg. Ur logistisk synvinkel har tid och kostnader varit i fokus för uppmärksamheten sedan lång tid tillbaka. Logistisk effektivitet har förknippats med hög leveransservice och korta ledtider. Högre krav på hållbara transporter ur miljösynpunkt kan dock i framtiden komma att förändra företagens inställning till ledtider. Ett mer hållbart transportsystem ur miljösynpunkt kan uppnås genom förändringar i ledtiden. Aronsson & Huge Brodin (2006) tillämpar detta tankesätt då de hävdar att en mer flexibel ledtid till kund kan bidra till ett miljövänligare transportsystem i form av ökad fyllnadsgrad i transporterna och större möjligheter att välja alternativa transportslag. Studiens syfte är att analysera om och hur förändrade/mer flexibla ledtider kan skapa förutsättningar för att öka användandet av intermodala transportlösningar bestående av väg- och järnvägstransporter samt hur överföringspotentialen till intermodala transportlösningar påverkas av ledtidskrav. Studien förväntas kartlägga vilka begränsningar och möjligheter som finns ledtidsmässigt för företag som vill använda sig av intermodala transportlösningar. Vidare avser studien belysa om och hur ledtider kan anpassas för att bättre synkronisera det transportköpande företagets logistiksystem med intermodala transportupplägg. Studiens resultat förväntas vara tillämpbara för köpare, eller potentiella köpare, av intermodala transportlösningar samt intermodala operatörer. Eftersom andelen företag som väljer att köra intermodalt ökar och eftersom kraven på korta ledtider är höga hos många företag bör området vara aktuellt.Abstract: The interest in environmental issues has been increasing during the last years and as a result of this the demands on companies to choose environmentally friendly transport solutions have increased. This development has resulted in a greater interest in intermodal transport solutions. To change transport mode from all-road transport to a combined transport solution on road and rail is expected to decrease the negative effects on the environment and thereby contribute to a more environmentally friendly logistic system. This change of transport mode is however likely to generate changes in the distribution system. Advanced logistic systems adapted to a specific transport solution is likely to change its structure with a change in transport mode. As a part of this change the time of transport is likely to be different. An intermodal transport solution includes the transfer of gods between different transport modes which increases the demands on synchronised time-schedules in order to maintain the requested lead time. The time factor regarding intermodal transport solutions is thereby an important issue to regard. Intermodal transport solutions with combined transport on road and rail are considered to be less time efficient compared to transport solutions consisting of all-road transport. Rail transport is often hampered by the rigidness of time tables, coordination between trains and delays. It therefore becomes important to consider whether the search for time effective logistic systems is affecting the possibilities to choose intermodal transport solutions with transport on road and rail. The recent trends with short lead times and high demands on customer service might be interfering with the possibilities to choose this kind of transport solution. It is thereby of great interest to consider whether the lead times in the intermodal transport systems is corresponding to the demands from the company buying the transport and if the intermodal lead times can be adapted to better suit these demands. Another consideration is whether it is possible for the company buying the transport to make adjustments in the logistic system to enable an intermodal transport solution. For long time effectiveness in logistics has been associated with low cost, high customer satisfaction and short lead times. Increasing demands on environmentally friendly transport solutions can however lead to a change in this way of thinking. By changing the lead times it might be possible to achieve a more environmentally friendly transport system. According to Aronsson & Huge Brodin (2006) changes in the time of transport can contribute to a more environmentally friendly transport, better utilization of the transport resources and the opportunity to choose environmentally friendly transport modes. The purpose of this study is to analyse whether changes in lead times can create opportunities to increase the use of intermodal transport solutions on road and rail and to investigate how demands on short lead times affects the possibilities for companies to implement an intermodal transport solution. The study is expected to map out the limitations and possibilities with lead times that exist for companies buying intermodal transport solutions. The study is also expected to investigate if and how lead times can be adapted to synchronize the logistic system of the company buying the transport with the intermodal transport system. The result of the project is of use for companies buying, or willing to buy, an intermodal transport solution and for companies selling intermodal transport solutions. Since the amount of companies willing to use intermodal transport solutions is increasing and since the demands on short lead times are high for many companies the considerations in this study should be of current interest.
Item type:

Powered by Koha