VTI National Transport Research Database

Resenärernas val – en studie av konkurrerande tågtrafik på Västkustbanan (Traveller’s choice – A study of competing supplies of train services on the West Coast Main Line)

  • Fröidh, Oskar
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-03-01 -- 2011-12-31 ; 990000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/29746
Subject(s): Online resources: Abstract: På Västkustbanan mellan Köpenhamn/Malmö och Göteborg kör SJ AB och tre samarbetande länstrafikbolag sedan januari 2009 med separata tågtrafikupplägg i konkurrens. Det är första gången i Sverige som långväga tågtrafik över länsgräns sker i konkurrens på samma spår. Från juli 2009 genomförs en stegvis avreglering av all långväga persontrafik på järnväg. Kunskaperna om hur resenärerna väljer i utbudet av tågtrafik och operatörer är bristfällig. Det kan också vara svårt att fördela kapacitet med ökad tågtrafik genom parallella utbud på en bana. För att undersöka effekterna på resandemarknaden, resenärernas värderingar och hur kapaciteten påverkats med flera operatörer planeras ett forskningsprojekt som en fallstudie av Västkustbanan. I studien görs en efterundersökning med resandeintervjuer ombord på tågen med en kombinerad RP/SP-metod och analys med logitmodell för att analysera resenärernas värderingar, segmenterade på olika grupper, av restider, turtäthet, komfort och service. Frågor som kommer att analyseras är också tillgång till information och biljettförsäljning och hur kapaciteten fördelats. Banverkets kapacitetstilldelning och tidtabellsplanering kan antas bli mer effektiv (inre effektivitet) med kunskaper om konkurrens på spåren på Västkustbanan. Operatörernas och trafikhuvudmännens planering kan bli effektivare och utbudet kan bli mer attraktivt med kunskap om resenärernas värderingar och val av tågavgångar. Det bidrar till en effektivare resursanvändning i samhället.Abstract: On the West Coast Main Line (WCML), between Copenhagen/Malmö and Gothenburg, SJ AB and three cooperating Public Transport Authorities (PTA) runs separate train services in competition since January 2009. It’s the first time in Sweden long-distance train services passing county borders are performed in competition on the same tracks. From July 2009, a stepwise deregulation of all long-distance passenger services on railway will be carried out. Knowledge of how travellers chose in the supply of train services and operators is insufficient. There might also be difficulties to assign capacity in case of increased train traffic through supplies in parallel on a certain line. To investigate the effects on the travel market, passengers’ valuation and how capacity has been affected with additional operators, a research project is planned as a case study of the WCML. In the study, an after passenger survey with interviews onboard the trains by a combined RP/SP method and analysis by a logit model will be carried out, to analyse traveller’s valuations, segmented on groups, of travelling times, frequency, comfort and service. Other questions to be analysed includes access to information and ticket sales and how capacity allocation has been made. Banverket’s (the National Rail Administration) capacity allocation and time table planning process can be expected to gain efficiency with increased knowledge of competition on the WCML. Operators and PTA’s planning can be more effective and the supply can be more attractive with knowledge of traveller’s preferences and choice of departures. As a consequence, a more effective use of society’s resources can be achieved.
Item type:

Powered by Koha