VTI National Transport Research Database

Jämställdhet och genus i järnvägsplaneringen (Gender equality in railway planning)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-03-01 -- 2012-11-30 ; 1190000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/29707
Subject(s): Online resources: Abstract: Män och kvinnor skall ha samma förutsättningar att påverka utformningen av järnvägen och möjlighet att använda systemet utifrån behov som följer av genustillhörigheten. Syftet med projektet är att identifiera och utveckla samt testa användbara metoder för hur genus och jämställdhet bättre ska kunna integreras i utvecklingen av järnvägssystemet. Projektet vilar på etablerad genusteori och samhällsvetenskaplig forskningsmetodik. Projektet kommer att genomföras som två etapper, den första etappen av projektet innefattar en explorativ studie som utgår från befintliga data (statistik och tidigare forskning), vilken syftar till att utforma metoder som går att implementera i planering och projektering. Etapp två består av en implementeringsstudie i ett järnvägsprojekt, vilken syftar till att testa och utvärdera metoderna vetenskapligt. Resultatet av projektet kommer att redovisas i en avslutande forskningsrapport.Abstract: Women and men shall have the same opportunities to influence the construction, design and management of the transport system, and their values shall be given equal weight. The objective of the project is to identify and develop applicable methods for how gender theory and gender equality can better be integrated in the development of the railway system. The project is based on established gender theory and social scientific research methodology. The project will be carried out in two phases. The first phase, consists of an exploratory study based on existing data (statistics and previous research). In this phase, methods for integration of gender equality in railway planning will be developed. The second phase aims at testing and evaluating the methods scientifically. The results of the project will be presented in a research report.
Item type:

Powered by Koha