VTI National Transport Research Database

Uppföljning av den avreglerade marknaden för godstransporter på järnväg i Sverige (Follow up of the deregulated rail freight market in Sweden)

  • Vierth, Inge
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-03-31 -- 2011-03-31 ; 1300000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/29809
Subject(s): Abstract: I Sverige separerades järnvägsinfrastruktur och trafik 1988, marknaden för godstransporter avreglerades 1996 och det statliga järnvägsbolaget delades upp och bolagiserades därefter (2001 bildades SJ AB och Green Cargo AB). EU-direktiv 91/440 följer motsvarande politik för gemenskapens järnvägar. I projektet görs en omfattande utvärdering av de sedan slutet på 1980-talet genomförda reformerna och de anpassningar som följt. Uppföljningen inkluderar hela godstransportmarknaden och det internationella perspektivet. Tre delaktiviteter planeras: 1) kartläggning av utvecklingen den svenska marknaden för godstransporter på järnväg, 2) analys av faktorerna som påverkar utvecklingen baserade på en litteraturstudie och 3) djup diskussion av resultaten i 1) och 2) med järnvägsoperatörer, kunder och myndigheter. Projektets resultat förväntas kunna användas för att förbättra befintliga regelverk, rutiner m.m. på marknaden för godstransporter på järnväg och eventuellt kunna överföras till andra marknader.Abstract: Rail infrastructure and running rail services in Sweden were separated in 1988, the rail freight market was deregulated in 1996 and the state owned rail company was split and commercialised (SJ AB and Green Cargo AB were found in 2001). EU-directive 91/440 follows corresponding goals for the railways of the European Union. Within this project an extensive follow up of the rail reforms and following adjustments since end of the 1980s is carried out. Three sub activities are planned: 1) survey of the development of the Swedish rail freight market, 2) analysis of the factors influencing the development based on literature and 3) in depth analysis of the results in 1) and 2) with rail operators, shippers and public authorities. Project results are expected to be able improve existing regulations, routines etc. on the rail freight market and can possibly be transferred to other markets.
Item type:

Powered by Koha