VTI National Transport Research Database

Fit-for-duty test för att bedöma trötthetsnivån hos förare (Fit-for-duty test for estimation of drivers' sleepiness level)

  • Ahlström, Christer
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-10-01 -- 2011-12-31 ; 600000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/18144
Subject(s): Online resources: Abstract: Trötthet i trafiken orsakar 15-30 % av alla olyckor och effektiva motåtgärder krävs för att komma tillrätta med problemet. Räfflor på vägarna, aktiva förarstöd i bilarna och reglering av yrkestrafikens kör- och vilotider är några exempel på åtgärder som finns redan idag. Varken förarstöd, räfflor eller reglering av körtider kan dock förhindra att förare kör trötta. Föraren måste själv ta beslutet att stanna när hon/han är trött. Ett enkelt verktyg som kan hjälpa bilförare att se hur trötta de är (eller hur trötta de kommer att bli) är den så kallade Zzztickan som tagits fram av Länsförsäkringar. Zzztickan baseras på Stressforskningsinsitutets modell för vakenhet där de tre grundläggande faktorerna tid på dygnet, antal vakna timmar och antal sovda timmar används för att förutsäga vakenhetsnivån hos en individ. Modellen kan ses som ett exempel på ett fit-for-duty test och skulle ur ett mer strategiskt perspektiv avgöra hur lämpad man är att köra bil. För att ett sådant test ska kunna ge mer än generella råd behöver det dock kompletteras med mätningar som tar hänsyn till individvariationer. Exempel på mått som relaterar till trötthet är pupillometri (pupillens diameter minskar vid trötthet) och ögonrörelser (saccadhastigheten minskar vid trötthet). Syftet med det här projektet är att ta fram ett fit-for-duty test/verktyg som kan användas för att bedöma förares trötthet på ett objektivt sätt och där en generell vakenhetsmodell kompletteras med ett enklare test av förarens prestation i termer av mått relaterade till ögonbeteende. Målet är att utveckla en prototyp, baserad på ett ögonrörelsesystem i kombination med egenutvecklad programvara, samt att testa och utvärdera det framtagna systemet. Metoden ska vara av sådan karaktär att den går att använda i fält, dvs. testet ska gå snabbt och enkelt att genomföra, eventuella instrument ska vara portabla och testet får inte upplevas som obehagligt eller integritetskränkande av föraren. I ett första skede ser vi att testet kan användas av polisen vid rutinkontroller eller då en förare uppvisar försämrad körförmåga. I ett längre perspektiv ser vi en spridning som liknar den vi idag ser för alkometrar och alkolås, dvs. som ett fit-for-duty test för yrkesförare.Abstract: Driver sleepiness is a contributing factor in about 15-30% of all road accidents and effective countermeasures are needed in order to tackle the problem. Rumble strips on the roadway shoulders, active driver support systems in the vehicles and regulations of driving time and time on duty are examples of countermeasures that are available today. However, neither rumble strips, driver support systems nor driving time regulations can prevent drivers from driving while sleepy. The driver her/himself must decide when to stop driving. A simple tool that can assist drivers in judging how sleepy they are (or will be) is the so called Zzztickan that has been developed by the insurance company Länsförsäkringar. Zzztickan is based on a model from the Stress Research Institute at the Karolinska Institute, where the alertness level is estimated from three parameters: time of day, number of hours awake and number of hours slept. The model can be seen as an example of a fit-for-duty test, which – from a strategic perspective – can help decide whether the driver is fit for driving. In order for such a test to give more than general advice, it must be combined with measurements that take individual variations into account. Examples on measures that are related to sleepiness are pupillometry (the diameter of the pupil decreases with sleepiness) and eye movements (the saccadic speed decreases with sleepiness). The aim of the project is to develop a fit-for-duty test/tool that can be used to estimate drivers’ sleepiness level in an objective way, by combining a general alertness model with a simple performance test based on eye movement behaviour. The goal is to develop a prototype, based on an existing eyetracking system and tailormade software, and to test and evaluate the prototype. The method should be possible to use in the field setting, i.e. the test should be quick and easy to conduct, the instruments should be portable and the test must not be perceived as unpleasant or violating integrity. As a first step, the test can be used by the police in routine checks or when a driver is driving poorly. In a longer perspective, fit-for-duty tests could be used by e.g. transportation companies, in a similar way as alcometers and alcolocks are used today.
Item type:

Powered by Koha