VTI National Transport Research Database

MEMFIS - Miljöpåverkan och EMissioner från tunga Fordon I Städer (MEMFIS - Emissions and environmental impact of heavy vehicles in cities)

  • Andreasson, Ingmar
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-05-01 -- 2012-12-31 ; 2600000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/18218
Subject(s): Abstract: Problem: Förslaget behandlar satsningsområde 22: "Trafikinformation och beslutsstöd kopplat till miljö". Prioriterad utveckling under 2010-2012 inkluderar "En tydlig bild av informationstjänsternas nytta (effekter)". Syfte: För planering av infrastruktursatsningar, operativa åtgärder och styrmedel i transportsystemet behöver hänsyn tas till avgasemissioner från olika slags fordon samt var och när emissionerna uppstår. Tunga fordon orsakar en stor del av både trängsel och avgasemissioner, men behandlas inte korrekt av befintliga modeller, där de antas följa samma efterfrågemönster och resvägar som biltrafiken. Dessutom är dagens statiska modeller olämpliga för att beskriva trängsel, vilket är en förutsättning för korrekta emissionsberäkningar. Emissionsmodeller för kraftigt störd trafik saknas idag. Metod: Inom projekt MEMFIS utvecklas ett verktyg för beräkning av specifika efterfrågemönster och vägval för tunga fordon med hänsyn till restriktioner och trafikförhållanden. Detektorer kan separera tunga fordon från övrig trafik som underlag till OD-estimering. GPS-data samlas löpande till KTH från cirka 500 lastbilar i Stockholm. Den mesoskopiska trafiksimuleringsmodellen MEZZO vidareutvecklas med avseende på den tunga trafikens specifika resmönster och rutter. Vidare kompletteras emissionsdatabasen ARTEMIS med emissionsfaktorer som kontinuerligt beror på trafikförhållanderna, till ett integrerat och lättanvändligt verktyg för emissionsberäkningar. ITS och vägtrafikledning påverkar både trafikarbete och körförlopp som i sin tur förändrar emissioner av klimatgaser. Med de nya verktygen ska man kunna utvärdera miljöeffekter av vägtrafikledning/ITS såsom: information om trafikincidenter och störningar, navigatorer för tunga fordon med ruttrestriktioner, variabla hastighetsgränser, signalstyrning, kövarning, trängselskatt och kilometerskatt. Emissionsnivåer per väglänk och tidsintervall för olika klimatgaser beräknas och illustreras grafiskt på karta. Projektet är möjligt att genomföra tack vare erfarenhet, kompetens och resultat från tre andra pågående CTR-projekt för OD-estimering (Vägverket), mesoskopisk simulering (Trafikkontoret) och emissionsberäkningar (Energimyndigheten). Förväntat resultat: Estimering av lastbilstrafikens OD-flöden i Stockholm, Dynamisk modell för tunga fordons vägval och framkomlighet, Dynamiska emissionsberäkningar på länknivå med hänsyn till trängsel och trafikstörningar, Miljökonsekvenser av utvalda ITS- och vägtrafikledningsåtgärder. Jämlikhet: Projektet gagnar alla invånare i storstäder, men särskilt barn som är känsligare för luftföroreningarAbstract: Problem: This proposal adresses target area 22: "Traveller information and decision support in relation to the environment". Prioritized developments during 2010-2012 include: "A clear picture of benefits of information services". Aim: Planning of new infrastructure, information and operational control of the transport system needs to consider emissions from vehicle types on traffic links at various times. Heavy vehicles cause a large part of congestion and emissions, yet they are not treated properly by existing models, where they are often assumed to follow the same demand and routes as car traffic. Present static models are inadequate to describe congestion and hence to calculate emissions. There are no emission models for heavily disturbed traffic. Method: In project MEMFIS a tool is developed to calculate specific demand patterns and route choices for heavy vehicles, considering restrictions and traffic conditions. Detectors can separate heavy vehicels from other traffic s a basis for OD estimation. GPS data are being collected to KTH from about 500 trucks in Stockholm. The mesoscopic simulation model MEZZO will be further developed with respect to demand patterns and routes for heavy vehicles. The emission database ARTEMIS is supplemented with emission factors dynamically depending on traffic conditions to form an integrated and easy to use tool for emission calculations. ITS and traffic control affect both traffic production and trajectories which in turn impact emission of climate gases. This project can be performed thanks to the experience, competence nd results of three other ongoing CTR projects for OD estimation (Vägverket), mesoscopic simulation (Trafikkontoret) and emission modelling (Energimyndigheten). Expected results: - Estimation of truck OD flows in Stockholm - Dynamic model of truck routes and mobility - Dynamic emissions on link level considering congestion and disturbances - Environmental effects of selected ITS and control actions. Egality: All city inhabitants benefit from this project, and especially children who are more vulnerable to air pollution.
Item type:

Powered by Koha