VTI National Transport Research Database

Effektsamband för vägtransportsystemet – kartläggning av användning samt uppdatering av effekter (Guidelines for assessment of effects of measures in the transport system - evaluation of the use and bases for uppdating)

  • Berg, Svante
  • Ramböll Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556133-0506
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-02-26 -- 2013-10-31 ; 2600000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/13905
Subject(s): Online resources: Abstract: Publikationsserien ”Effektsamband för vägtransportsystemet" är en av grundstenarna i planeringsarbetet inom vägtransportsektorn och den är ett viktigt stöd för att prioritera åtgärder som leder mot uppsatta mål och som är samhällsekonomiskt effektiva. ”Effektsamband för vägtransportsystemet" omfattar effektsamband inom flera områden som kollektivtrafik, drift och underhåll, nybyggnad och förbättring samt sektors- och myndighetsåtgärder. Exempel på användningsområden av effektsambanden är målformulering, trafikanalys, åtgärdsplanering och åtgärdsuppföljning men publikationen kan också användas som underlag till problemstudier, förstudier, utredningar och effektberäkningar etc. Eftersom det krävs omfattande resurser att uppdatera och underhålla alla åtgärds-effektsamband har Vägverket uttryckt önskemål om en kartläggning av hur sambanden för tätorter används idag, samt vilka åtgärds-effektsamband som efterfrågas vid olika typer av analyser, men också att uppdatera utvalda åtgärder i ”Effektsamband för vägtransportsystemet”. Åtskilliga effektsamband används idag förutom inom Vägverket också bland kommuner och deras konsulter, men det finns stor variation i användningen. För att få information om hur åtgärder utvärderas idag och vilka hjälpmedel som efterfrågas så kommer användningen bland framförallt kommunernas handläggare kartläggas. Förutom dessa intervjuer med handläggare kommer projektet även att innefatta en översikt och avgränsning av projektet, en sammanställning samt analys och slutdokumentation. Vid användningen av effektsamband generellt finns ofta behov av att koppla risker eller effekter till ett visst område, vägsträcka eller stråk. För tätorter saknas överenstämmelse mellan vägnätets beskrivning i NVDB och framtagna effektsamband i Vägverkets Effektkatalog. I NVDB klassas vägnätet enligt funktionell vägklass (0, …9) medan Effektsambanden använder sig av parametern miljö: ytter-, mitten- och centrumområde samt parametern funktion: city, tangent och genomfart. I NVDB saknas dessutom i stor utsträckning uppgifter om årsdygnstrafik (ÅDT) inom tätort samt information om var korsningar är belägna. Förutsättningen för vissa effektsamband har delvis ändrats då många nya vägåtgärder som syftar till att öka framkomligheten eller öka trafiksäkerheten har tillkommit sedan de första Effektsambanden togs fram. Likaså har flera åtgärder använts under ett antal år utan att Effektsambanden har uppdaterats med dess, nu mera kända, effekter. Av denna anledning finns det behov av att uppdatera de mest använda effektsambanden. De som detta projekt framförallt kommer att studera är följande; • nya effekter kopplade till nya hastighetsgränser ur siktsynpunkt, • mitt - och sidoräcken ur bland annat siktsynpunkt samt • uppdatering av olycksmodeller med hjälp av STRADA-data.Abstract: A survey of how the guidelines (effect catalogues) are used and bases for updating concerning the content which concerns urban areas. The survey also covers the demand on the content related to different types of anayses and the knowledge of effects of specific measures. New type of measures and their effects are taken up which need to be included in guidelines.
Item type:

Powered by Koha