VTI National Transport Research Database

Tidsvärdering/bekvämlighetsvärdering för cykling (Time value for cycling)

  • Lindberg, Gunnar
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-07-01 -- 2011-07-01 ; 650000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/37936
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med denna studie är att skatta tidsvärdet för cykelresor som är generaliserbart över landet och föreslå en dekomponering i hälsoeffekter respektive övrigt tidsvärde. Inledning: Vägverket arbetar med att förfina beräkningen av nyttoeffekter av cykling. Dels har man tagit fram en cykelkalkylmodell och dels vill man uppdatera värderingarna. Även om VTI har sett ett större förbättringsbehov än enbart tidsvärderingar är det detta område som föreliggande projekt fokuserar på. Vägverket har genom CELEST beställt en studie av Maria Börjesson (Börjesson 2008). Studien skattar tidsvärden för en population cyklister i Stockholm. Det har dock uppkommit en fråga kring hälsoeffekterna. Börjessons studie indikerar att hälsoeffekterna är inkluderade i det av studien skattade tidsvärdet. Vägverket har efterfrågat en fördjupad analys av förhållandet mellan tidsvärdet och hälsoeffekterna och om möjligt dekomponera effekterna. Vidare har Vägverket önskat en fördjupning kring gångtrafikanters värderingar. Projektet: Vi har två huvudsakliga delar i projektet; I) klargöra beaktandet av hälsoeffekter och II) öka urvalet för att skatta tidsvärdet för cykelresor Samt en förstudiedel kring relevanta värdering för gångtrafik III) förstudie kring motsvarande värderingar för gångtrafik Metod: Utgångspunkten är att vi genomför studien genom en eller flera SP studier – dvs frågor i hypotetiska val. Metoden kan baseras på antingen contingent valuation (CVM) där vi tänker oss diskreta valfrågor (ja/nej svar) eller så genomförs studien med Choice experiment där individen väljer mellan två alternativ uttryckta med olika former av attribut. Vi söker möjligen beakta den hypotetiska biasen genom certainty calibration. Den slutliga metoddiskussionen sker inom projektet tillsammans med Vägverket. I en sådan diskussion måste man också ta ställning till vilka attribut/effekter som kommer att effektbeskrivas – tex vilka cykelbanstyper som är av intresse.
Item type:

Powered by Koha