VTI National Transport Research Database

Trafikplanering på basis av trafikdata & kalibrerade transportmodeller (Traffic planning on the basis of traffic data and calibrated transport models)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2010-06-01 -- 2012-12-31 ; 2140000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2009:40205
Subject(s): Abstract: Transportplanering bygger på de samverkande utbud och efterfrågemodeller som uppskattar framtida resaktiviteter och flöden. De modeller som används för närvarande (t.ex. Sampers) är oftast statiska. Nya, dynamiska planeringsverktyg (t.ex. DYNAMEQ) har även uppstått och skapat stort intresse. Kalibrering och rätt definition av parametrarna för planeringsmodeller är viktig för rätt bedömning av framtida effekter av större transport investeringar. Efterfrågans parametrar beräknas med data från undersökningar som inkluderar reseval, socioekonomiska variabler, etc. Utbudsparametrar som fångar nätverkets prestanda (t.ex restider) bör även kalibreras med hjälp av trafikdata, men denna aktivitet är väldigt försummad i praktiken och riktlinjer för lämpliga värden är mycket begränsade. De nya, dynamiska modellerna är ännu mer krävande vad beträffar deras kalibreringsbehov, då resultaten kan vara väldigt känsliga för parametrarnas värden. Dessutom inkluderar de nya dynamiska modellerna mer komplexa trafikmodeller med många fler parametrar i jämförelse med statiska modeller. Syftet med denna forskning är att a) utveckla strategier och riktlinjer for systematisk kalibrering och validering av planeringsmodeller, med fokus på utbud (nätverk) sidan, b) att etablera och underhålla en databas över standardvärden för de diverse viktiga parametrarna som fångar nätverkens prestanda (utbud) som ska användas i brist på annan information. Standardvärden för organisationer och konsultföretag görs på en konsekvent basis (särskilt under den tidiga fasen av införandet av dynamiska modeller). De data som kommer att användas för forskningen kommer att förlita sig på tillgänglig trafikdata som rutinmässigt har samlats och finns tillgänglig på olika databaser, även ny data kommer att samlas. Befintlig datainsamlingsteknik ger en unik möjlighet att utvecklas på ett relativt billigt sätt, och även till att uppdatera och förfina (utbud) modellparametrar, validering av planeringsmodeller och transportsplaneringsnoggrannheten förbättras på både kort såsom lång sikt. Forskningen kommer att inrikta sig på följande aktiviteter: a) Detaljerad undersökning av metoder och data som används för kalibrering och validering av trafikparametrars prestanda av dynamiska planeringsmodeller. b) Utveckling av riktlinjer och förfaranden för användning av tillgängliga data från alla källor (detektorer, video, GPS) för att uppdatera parametrarna av planeringsmodeller och upprätthålla lämpliga databaser. c) Kalibrering och validering riktlinjer och databas av standardvärden för representativa dynamiskamodeller (t.ex. DYNAMEQ).Abstract: Transport planning is based on interacting demand and supply models that forecast future travel activities and flows. Models currently used (e.g. SAMPERS) are mainly static. New, dynamic planning tools (e.g. DYNAMEQ) have also emerged and generated a lot of interest. Calibration and proper definition of the parameters of planning models is important for the accurate assessment of future impacts of major transportation investments. The demand parameters are estimated with data from surveys that include travel choices, socioeconomic characteristics, etc. The supply parameters, that capture the performance of the network (e.g. travel times), should also be calibrated using traffic data, but this activity is very much neglected in practice and guidelines of appropriate values are very limited. The new, dynamic models are even more demanding in terms of their calibration needs as the results can be very sensitive to the values of the parameters. In addition, the new dynamic models include much more complex traffic models with many more parameters compared to static models. The aim of this research is to a) develop approaches and guidelines for the systematic calibration and validation of planning models with focus on the supply (network) side; and b) to establish and maintain a database of default values for the various important parameters that capture network performance (supply) to be used in the absence of other information. The default values for the most common parameters can contribute so that studies conducted across organizations and consulting companies are done on a consistent basis (especially during the early phase of the introduction of dynamic models). The data that will be used for the study will relay on available traffic data routinely collected and available in various databases, and new data to be collected as required. Existing data collection technologies provide a unique opportunity to develop relatively inexpensive means of updating and refining the (supply) model parameters, validating planning models, and enhancing the accuracy of short and long term transport planning. The research will focus on the following activities: a) Detailed inventory of methods and data used for the calibration and validation of the traffic performance parameters of dynamic planning models. b) Development of guidelines and procedures for the use of available data from any source (detectors, video, GPS) to update parameters of planning models and maintain appropriate databases. c) Calibration and validation guidelines and database of default parameters for representative dynamic models (e.g. DYNAMEQ, MEZZO, etc).
Item type:

Powered by Koha