VTI National Transport Research Database

Förstärkning av befintliga konstruktioner (Strengthening of existing structures)

  • Täljsten, Björn
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-05-01 -- 2010-09-30 ; 595000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:76260
Subject(s): Abstract: Bakgrund: Förstärkning av befintliga konstruktioner skall endast utföras då den anses absolut nödvändigt och då samtliga övriga åtgärder ( t ex mer exakta beräkningsmodeller, mätning) uttömts. Dock finns det tillfällen då förstärkning är nödvändigt. Förstärkning kan behövas i samband med ökad belastning, misstag i dimensioneringsfasen eller under utförandet. Förstärkning av konstruktioner kan i extrema fall också vara nödvändigt i samband med olyckshändelser. För att förstärka befintliga konstruktioner kan flera olika fysiska metoder vara användbara, t ex ökat tvärsnitt, avväxling, utanpåliggande spännkablar eller pålimmad förstärkning. Såväl betong, stål som träkonstruktioner kan behöva förstärkas. Bekant är den utomordentliga forskning som bedrivits och bedrivs vid Luleå tekniska universitet, Avdelningen för Byggkonstruktion, gällande bruket av limmande fiberkompositer. Tekniken har nu använts under ett flertal år (mer än 10) såväl internationellt som i Sverige och måste anses som accepterad. Funktionen har påvisats i ett flertal fältprojekt och även i samband med belastning av broar till brott. Det har dock noterats att förståelsen är bristfällig såväl hos konstruktörer som hos utförarna och även i beställarledet. Detta kan medföra att tekniken används på felaktigt sätt. För att undvika detta vill vi ta fram tydliga riktlinjer. Syfte: Syftet med projektet är att ta fram riktlinjer på svenska gällande förstärkning med pålimmade (eller/och efterspända) kompositer för förstärkning av broar. Effekter: Projektmålet är att ge ett underlag åt såväl konstruktörer som entreprenörer när det gäller dimensionering och handhavande av kompositer i samband med förstärkning. Handledningen skall kunna införas i Bronormen och vara vägledande. Etappindelning: Inom projektet sammanställs befintlig kunskap och riktlinjer för dimensionering och utförande presenteras. Resultatet från arbetet presenteras i en rapport uppdelad i tre delar, dock sammankopplade, inriktade mot anläggningens ägare, konsulter samt entreprenörer. Den första delen omfattar nyttig kunskap och erfarenhet som ägaren skall beakta i samband med upphandling och kontroll. Delen för konsulter omfattar riktlinjer vid dimensionering och delen för entreprenörer motsvarande vid utförande av förstärkningen. Existerande kunskap, pågående forskning: Luleå tekniska universitet (Ltu) och Avdelningen för Byggkonstruktion är världskända inom området FRP förstärkning och vi har en väl fungerande forskargrupp inom området. Dessutom har vi erfarenhet från mer än 150 olika typer av förstärkningsprojekt över åren. Vi har en omfattande historik och har publicerat ett flertal skrifter inom området. Där det anses nödvändigt kommer vi att samarbeta med internationella forskargrupper inom området, t.ex. i Kanada som är långt framme inom området. Vi deltar också på europeisk nivå gällande samarbete inom fib. Projektet kommer i huvudsak att genomföras av Björn Täljsten och Anders Bennitz.Professor Lennart Elfgren kommer att användas för korrekturläsning och som "fristående" granskare. Referenser: Nordin, H., & Täljsten, B. “Concrete beams strengthened with prestressed near surface mounted CFRP”. Composites for Construction, Vol. 10, No. 1, January 2006, pp. 60-68. Täljsten, B., & Blanksvärd, T. “Mineral based bonding of carbon FRP to strengthen concrete structures”. Composites for Construction, Vol 11, No 2, March 2007, pp. 120-128. Täljsten, B. (2006): “FRP Strengthening of Existing Concrete Structures - Design Guidelines”, ISBN 91-89580-03-6, p 230, Luleå University of Technology, Division of Structural Engineering, 4th ed
Item type:

Powered by Koha