VTI National Transport Research Database

Effektivare energianvändning med duo-lok i godståg (More efficient energy consumption with dual-mode freight locomotives)

  • Bark, Peter
  • TFK - Institutet för transportforskning, Ideell förening, 802015-4236
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2002-12-01 -- 2008-12-31 ; 450000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200202081
Subject(s): Abstract: Projektets syfte är att studera förutsättningar för samt utvärdera hur användande av duolok (lok som erhåller energi från minst två energikällor) minskar energiförbrukningen samt minskar miljöbelastningen vid godstransporter på järnväg. Avsikten är att ta fram ett koncept för duo-lok som möjliggör att lokala godståg och växlingsrörelser, på elektrifierade banor och bangårdar, kan framföras med eldrift, istället för dieseldrift. Målsättningen är att med duo-lok skapa effektivare intermodala transportlösningar. Åtgärderna avser att främja en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Detta projekt förväntas stärka järnvägens konkurrenskraft och befästa dess roll som ett ur miljö- och energisynpunkt långsiktigt hållbart transportmedel. Projektet delas in i fyra avsnitt enligt följande: A. Kartläggning av olika operatörers sätt att använda befintliga typer av lok eller annan dragkraft, för växling, terminal- och linjetjänst. Vidare sker en inventering av olika drivsystem och energikällor som kan användas i ett nytt dragkraftsystem eller duo-lok. B. Analys av vilka krav som bör ställas på ett duo-lok, för olika typer av godstransporter på järnväg inkluderat intermodala transportlösningar. C. Framtagning/utveckling av ett nytt koncept för dragkraftsystem, eller duo-lok. D. Utvärdering av hur ett godstransportsystem på järnväg kan effektiviseras genom införande av ett nytt enhetligt dragkraftsystem eller duo-lok.Abstract: The object is to study the conditions and evaluate how dual mode locomotives will decrease the energy consumption and the environmental effects of railway goods transports. A purpose is to develope a dual mode locomotive concept that will make it possible to haul local goods trains and perform switching service, on electrified tracks, by electric instead of diesel power. This concept is supposed to promote a long term durable transport service. The project is supposed to increase the competitiveness of the railway and confirm its reputation as an environmental and energy efficiental long term durable transport system.
Item type:

Powered by Koha