VTI National Transport Research Database

Branschkultur och ledarskap (Culture and leadership)

  • Eriksson, Carin
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-01-31 -- 2009-11-30 ; 2400000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200502384
Subject(s): Online resources: Abstract: Flera studier har visat att kollektivtrafiken inte utnyttjar sin marknadspotential, t ex genom att man inte arbetar på ett tillräckligt initierat sätt med befintliga upparbetade marknadsförings¬teorier som idag tillämpas i de flesta konkurrensutsatta branscher. I en underlagsrapport till Kollektivtrafikkommittén beskrivs detta som att branschen arbetar fragmentariskt och många gånger utan vare sig mål eller strategier. Kollektivtrafikkommittén konstaterar också stora skillnader mellan kollektivtrafikbranschens sätt att arbeta jämfört med andra konsument¬branscher. Flera bedömare anser att detta är ett tecken på att det finns en annorlunda branschkultur inom kollektivtrafiken jämfört med andra konkurrensutsatta branscher. Genom att anlägga ett kulturperspektiv på kollektivtrafikbranschen kan eventuella hinder och drivkrafter identifieras i de olika organisationsformerna för att ge bättre förutsättningar att integrera kollektivtrafiken med andra regionala verksamheter och för att ett mera marknads¬orienterat synsätt skall kunna implementeras. En ökad förståelse för kulturens roll i samband med förändring. Ökad kunskap om förändringens drivkrafter och hinder.Abstract: The Public Transport Sector will be analyzed through a cultural perspective. The cultural perspectivece can help us understand the driving forces and hinders in the process to achieve change. An improved understanding of the role of culture in the process of change. To start with a mapping of the conditions of the sector. This is followed by two deep case studies (workshops and interviews). A survey will be conducted.
Item type:

Powered by Koha