VTI National Transport Research Database

Tidsvärdering i dynamiska modeller - teori och tillämpning på tidsdifferentierade trängselavgifter (Valuation of travel time savings in conjunction with congestion charging - theory and empirics)

  • Karlström, Anders
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2005-11-15 -- 2007-12-31 ; 620000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200502389
Subject(s): Abstract: Detta projekt syftar till att fylla en lucka som finns i dels efterfrågemodeller för persontransporter, dels värden för tidsvärdering som används i samhällsekonomiska utvärderingar, dels studier av fördelningseffekter. Den lucka som avses berör alla studier där restidpunkter och restidsosäkerheter är betydelsefulla, exempelvis vid tidsdifferentierad trängselprissättning mm. En teoretisk modell som verkligen är dynamisk kommer att tillåta olika tidsvärden vid olika tillfällen under dagen. Sålunda förväntar man sig ett annat tidsvärde under morgontimmarna (morgonrusningen) än under kvällstimmarna. Föreliggande projekt syftar först och främst till att utarbeta en dynamisk teori för tidsvärden. Fördelen med en sådan teori är alltså att ta hänsyn till att människor har olika tidsflexibilitet vid olika tidpunkter under dagen samt att de också har olika information vid olika tidpunkter. Detta projekt ger för det första en teoretisk kunskapsuppbyggnad med en grund för hur man ska beräkna tidsvärdering när man tillåter individer att ha olika tidsflexiblitet och information vid olika tidpunkter under dagen. För det andra bidrar studien till en empirisk kunskapsuppbyggnad. Den empiriska studien kommer att ge en indikation hur stor variation i tidsvärderingar som finns mellan olika tidpunkter av dagen. Studien är till största delen teoretisk, men med en empirisk tillämpning. I den teoretiska delen utvecklas en dynamisk tidsanvändningsmodell som syftar till att ge en användbar metodik för tidsvärdering när man tillåter dels olika tidsflexibilitet över dagen, dels att olika aktiviteter är möjliga vid olika tidpunkter under dagen, dels att olika individer har olika information vid olika tidpunkter under dagen. I den empiriska studien kommer vi använda bästa möjliga ekonometriska metod som motsvarar den teoretiska modellen.Abstract: This project seeks to fill a gap in transport demand models, as well as in theoretical analysis of value of travel time changes, which are used in for assessment of cost, benefits and equity, when travel departure time and travel time uncertainties are important factors, for instance with time differentiated congestion charges. A truly dynamic theoretical model will allow for different value of times during different periods during the day. Hence, we should allow for different VoT during morning peak hours than evening peak hours. This project will firstly develop theory on how to calculate VoT when individuals will have different degrees of flexibility in their scheduling decisions, as well as different information sets during different times during the day. Secondly, the study will also provide empiric evidence on this matter. The study is mostly theoretical, but with an empirical application. In the theoretical part, a dynamic use of time model will be developed, which will provide an applicable methodology for finding VoT when allowing for (i) different degrees of time flexibility in scheduling (ii) (ii) that different activitites are possible during different periods during the day, and (iii) that the information available to individuals changes during the day. In the empirical part, the best available econometric method that corresponds to the theoretical model will be used.
Item type:

Powered by Koha