VTI National Transport Research Database

Tillsammans - helhetsperspektiv på lokala transportlösningar (Together - a holistic perspective on local transport solutions)

  • Warsén, Lisa
  • Siljansnäs sockenkontor, Ekonomisk förening, 769600-9591
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2005-12-01 -- 2010-07-01 ; 600000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200502407
Subject(s): Abstract: Projektet avser att demonstrera en lokal helhetslösning under tre år, studera hinder som motverkar denna typ av lösning samt studera möjligheten till en ekonomiskt hållbar lösning. Projektets syfte är att i full skala demonstrera en lokal transportlösning att särskilt studera effekter av kommersiell service på transportbehoven att utreda hinder, regler och normer som påverkar möjligheter till lokala transportlösningar. Projektet syftar till att pröva en helhetslösning på lokala transporter utifrån medborgarnas krav och behov och ur ett helhetsperpsektiv på det lokala planet . Projektet blir därmed av typen social ekonomi med en direkt fjärde part. Projektet skall även studera behovet av kommersiell service och möjligheten att testa lösningar med samdistribution, lokal produktion och sambandscentral för transporter. Avsikten är att bidra till kunskapsutveckling med möjlig implementering på andra orter.Abstract: The aim is to demonstrate a solution and the total effect during 3 years, study obstacles for such a solution and the possibility to a sustainable economic solution. Special studies about effects on the commercial service and the obstacles related to rules and standards. The project is focusing on needs and requirements from the citizens on the local level. The project will be compared as a social economy project and then with a fourth part. The purpose is to contribute to the development of knowledge and implementation on common places.
Item type:

Powered by Koha