VTI National Transport Research Database

Aeroelastic reduced order modelling and analysis AROMA - V4307

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-01-01 -- 2009-06-30 ; 2400000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200600164
Subject(s): Abstract: Inom ramen för projektet ta fram och valideras modeller som kan användas för konstruktion av avancerade rotor- och statorstrukturer med avseende på kopplad dynamik. Modellerna som tas fram skall kunna utgå från och samverka med beräkningsresultat som fås ur CFD och FE modeller. Systemdämpning i rotorer med mistuning, avsiktlig eller slumpmässig, samt kvantifierad respons på yttre pålagd störning skall kunna beräknas. De verktyg som tas fram skall valideras och dokumenteras i en omfattning som gör att det kan användas industriellt vid projektets slut. Ett beräkningsverktyg baserad på ROM som använder indata från CFD och FE för att analysera vibrationsmoder i avancerade rotorstrukturer. Verktygets användbarhet ska vara demonstrerad på två typiska applikationer och verktyget ska vara validerat på provdata.Abstract: Models are developed that are used for the design and analysis of advanced rotor- and stator structures. The Reduced Order Models (ROM) will be based on and interfaces with CFD and FE models. System damping in rotors with mistuning, intentiona or random, as well as a quantified response to external forcing will be computable. The tools developed are to be validated and documented to the extent that they can be used in indutrial design. A computational tool based on ROM that uses input from CFD and FE in order to analyse vibratinal modes in gas turbines. The applicabiity of the tool shall be demonstrated on at least 2 applications.
Item type:

Powered by Koha