VTI National Transport Research Database

Virtuell beredning av tillverkningsstationer inklusive PLC-logik (Virtual commissioning of manufacturing stations including PLC logics)

  • Axelsson, Stefan
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-01-01 -- 2012-09-01 ; 4700000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200900317
Subject(s): Abstract: Reducera produktionsberedningstiden för PLC-program med 50%, genom att skapa tätare och effektivare samarbete mellan virtuell teknik och fysisk installation. Genomföra virtuell idrifttagning av komplett tillverkningscell, inklusive kompletta robot- och PLC-program, för att öka produktionseffektiviteten och därmed reducera energiförbrukningen och antalet kasserade detaljer. Hantera en allt större mängd olika fordon kopplat till ökade miljökrav vad gäller CO2 utsläpp, genom att designa mer flexibla tillverkningsstationer. Öka människa och maskinsäkerhet genom att utföra virtuell simulering och verifiering av alla involverade komponenter inom en station. En reduktion av utvecklingstiden och idrifttagningstiden genom komplett virtuell beredning när nya tillverkningssystem ska byggas, eller nya produkter ska tillverkas i existerande system. En reduktion av beredningstiden för tillverkningssystem genom användandet av en gemensam plattform i alla utvecklingssteg för att minska antalet gånger samma information måste specificeras Mer effektiva tillverkningssystem genom tillämpning av tidig verifiering och optimering av det totala beteendet, inklusive alla komponenter inom ett tillverkningssystem. En reduktion av beredningstiden genom att möjligöra automatisk generering av både PLC och kompletta robotprogram. Fordonsindustrin tvingas idag hantera ett snabbt växande antal olika varianter av fordon på grund av miljökrav på energikonsumtion och CO2 utsläpp. Dagens tillverkningssystem måste vara både effektiva och flexibla för att kunna hantera denna komplexitet. Detta sätter höga krav på ett tillverkningssystems design, utveckling och testning före implementering. Syftet med detta projekt är att skapa ett närmare samarbete mellan virtuell teknik och fysisk installation för att åstadkomma en mer effektiv produktionsutveckling som möjliggör virtuell beredning och automatisk generering av styrprogramvara. Projektet inkluderar en doktorand och fyra seniora forskare tillsammans med tio företag. En demonstrator kommer att byggas för att verifiera det föreslagna konceptet.Abstract: Reducing production preparation by 50% of the PLC development time, by bridging the gap between mechanical and electrical engineers in order to achieve more efficient cooperation. Performing virtual commissioning of entire manufacturing station, including complete robot programs and control logic, to increase production efficiency, and as a consequence reduce energy consumption and the number of discarded parts. Handle growing variety of vehicles related to environmental requirements on CO2 emissions by designing more flexible manufacturing stations. Increasing human and machine safety by performing virtual simulation and verification of all involved components within a station. A reduction of the development and ramp-up time by complete virtual commissioning when new manufacturing systems are built or new products are launched in existing manufacturing lines. A reduction of the development time of manufacturing systems by decreasing the number of times information has to be specified, using a common information platform through all development phases. More efficient manufacturing systems by applying early verification and optimization of total behaviour including all devices within a system. A reduction of the development time by enabling automatic generation of both PLC and complete robot programs. Vehicle manufacturing companies are today forced to handle a rapidly growing variety of vehicles, due to the environmental restriction on energy consumption and CO2 emissions. Today´s manufacturing systems have to be both efficient and flexible to manage this complexity. This places great demands on manufacturing systems design, development, and testing, before implementation. The purpose of this project is to bridge the gap between mechanical and electrical engineers in order to achieve a more efficient production preparation, enabling virtual commissioning and automatic generation of verified control programs. The project includes one PhD student and senior researchers together with ten companies. A demonstrator will be developed to verify the suggested concept.
Item type:

Powered by Koha