VTI National Transport Research Database

Industriellt bostadsbyggande och dess påverkan på försörjningskedjan (Supply chain management in the construction industry)

  • Engevall, Stefan
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-07-01 -- 2009-06-30 ; 5046000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200601075
Subject(s): Abstract: Det övergripande syftet med detta projekt är att studera de förändringar som måste ske inom bostadsbyggandet för att bibehålla konkurrenskraft och hur dessa förändringar påverkar försörjningskedjan. Att kartlägga Peabs försörjningskedja och särskilt analysera några av dess strategiska leverantörer kommer att ge en ökad förståelse för hur en försörjningskedja inom byggbranschen ser ut och kommer att se ut i framtiden. En större kunskap om denna försörjningskedja ger möjlighet att identifiera de processer där skillnaden mellan den studerade försörjningskedjan och ´best practice´ är stora, samt analysera hur dessa skillnader kan minskas. Med erfarenheter från andra branscher är det sedan möjligt att utveckla det som kan komma att bli ´next practice´. Förhoppningen är också att kunna generalisera resultaten och bidra till den allmänna teoribildningen inom området, bland annat genom att precisera de likheter och skillnader som karaktäriserar olika branscher. Resultaten kommer att uppnås genom djupstudier av ett byggföretags försörjningskedja för byggandet av flerbostadshus, samt ett antal av byggföretagets strategiska leverantörer. Ett tydligt fokus kommer att ligga på integrationen mellan företagen och hur detta påverkar försörjningskedjans effektivitet.Abstract: The main objective of this project is to analyze and study the changes that have to be made in the construction industry in order to stay competitive, and how these changes affect the supply chain. By analyzing the supply chains of Peab, and some of their strategic suppliers, a deeper understanding of the present construction supply chain as well as the future chain will be reached. This knowledge can be used to map these chains to a best practice supply chain in order to identify the gaps between the chains and study how these gaps can be made smaller. Using ideas from other industries together with the analysis of the construction supply chain is then the framework for developing next practice in the construction industry. The project will study a construction supply chain, both the main supply chain seen from the construction company perspective, as well as some of the strategic suppliers. Two main foci will be the integration between different actors in the supply chain and the overall effectiveness of the chain.
Item type:

Powered by Koha