VTI National Transport Research Database

Punktsvetsning för lättviktskonstruktioner (Spot Light) (Resistance spot welding for light weight design (Spot Light))

  • Melander, Arne
  • Swerea KIMAB AB, Svenskt företag eller organisation, 556593-0509
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-11-01 -- 2013-01-31 ; 12100000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901585
Subject(s): Abstract: Motståndspunktsvetsning är i dag den dominerande fogningstekniken för karosser och hytter, och kommer så att förbli över överskådlig framtid. Denna teknik har stora fördelar vad gäller kostnad och tid. Men punktsvetsning behöver utvecklas för de nya material och kombinationer av material som kommer att användas i framtida karosser och hytter. Projektet kommer att leda till reducerad tid för produktionsberedning med hjälp av ny simuleringsteknik för punktsvetsning. Projektet kommer att utveckla punktsvetsning så att stål kommer att kunna punktsvetsas i förband som är tjockare och/eller består av fler plåtar än vad som i dag anses möjligt. Särskilt intresse kommer att ägnas åt tunna plåtar. Särskilda problem med sprickor i punktsvetsar vid höghållfasta material utsatta för krocklaster kommer att analyseras. Ny teknik för punktsvetsning av aluminium kommer att utvecklas. Innovativ teknik för formering av elektroder kommer att utvärderas. Ny teknik för robotiserad OFP av punktsvetsar kommer att demonstreras och utvärderas. Slutligen kommer en ny metod att utvecklas för systematisk optimering av antal punktsvetsar i en komponent eller kaross. Projektet ska utveckla tekniker som stödjer optimerad och effektiv kvalitetssäkrad punktsvetsning av metaller som kommer att reducera vikt I fordon, såsom höghållfasta stål och aluminium, inkluderat nya kombinationer. Projektet ska också leverera ett FEM baserat simuleringsverktyg, verifierat med experiment och redo för implementering.Abstract: Resistance spot welding is today the dominating joining technology for car and cab bodies and will so remain in the foreseeable future. It has great advantages as for production cost and time. Spot welding must however be developed in order to handle the new materials and the new material combinations which will be used in future light weight bodies. The project will lead to reduced production preparation time by developing and verifying simulation techniques for spot welding. The project will develop spot welding so that steels can be spot welded in thicker stacks with increased number of sheets than today considered possible. Special interest will be devoted to joints with thin sheets for weight reduction. Special problems with cracking at spot welds in crash loading will be addressed. New innovative techniques for spot welding of aluminum will be developed. Innovative techniques for electrode dressing will also be evaluated. New techniques for robotized NDT of spot welds will be demonstrated and evaluated. Finally a new approach will be made to the optimization of number of spot welds in a component or body through a systematic robust procedure. The project will also deliver a FEM-based simulation tool verified by experiments and ready for implementation.
Item type:

Powered by Koha